Arrow scroll

Not 37 - Ersättning till anställda, m.m.

 20192018
Löner och andra ersättningar64 45144 815
Sociala avgifter23 64415 846
Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer8 7975 449
Summa ersättningar till anställda96 89266 111

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

 20192018
 Löner och ersättningarSociala kostnaderLöner och ersättningarSociala kostnader
Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare12 3544 31513 2645 840
(varav tantiem)(-) (2 735) 
(varav pensionskostnader) (1 841) (1 583)
Övriga anställda52 09728 58931 55115 455
(varav tantiem)(-) (-) 
(varav pensionskostnader) 6 956 3 866
Moderbolaget totalt64 45132 44244 81521 296

Medelantalet anställda

 20192018
  Varav män Varav män
Moderbolaget totalt10180%6482%

Könsfördelning i Moderbolaget för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

 20192018
  Andel kvinnor Andel kvinnor
Styrelseledamöter813%70%
Verkställande direktör och övrigt ledande befattningshavare90%80%
Moderbolaget totalt96%80%

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättning till ledande befattningshavare uppgår till:

 20192018
Löner och andra kortfristiga ersättningar12 35413 264
Pensionskostnader1 8411 583
Summa ersättningar till ledande befattningshavare14 19514 847

Se koncernens not 8 för information ersättningar till anställda m.m