Arrow scroll

Not 31 - Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

Detta är den första årsredovisningen som upprättas i enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för Azelio-koncernen upprättats per den 31 december 2019 och för den jämförande information som presenteras per den 31 december 2018 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2018 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).

När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2018 samt balansräkningarna per den 31 december 2018 enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-standarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 31 december 2019, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet.

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som Azelio valt att tillämpa vid övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS.

Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser

IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten till IFRS. Det innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades. Azelio har valt att nollställa alla ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid tidpunkten för övergången till IFRS per den 1 januari 2018.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS

Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för respektive period för eget kapital och summa totalresultat.

Avstämning av koncernens eget kapital per den 1 januari 2018 och per den 31 december 2018

 1 januari 201831 december 2018
Belopp i tkrEnligt tidigare redovisnings-principerEffekt av övergång till IFRSEnligt IFRSEnligt tidigare redovisnings-principerEffekt av övergång till IFRSEnligt IFRS
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella tillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten237 600 237 600291 224 291 224
Pågående investering i immateriell tillgång0 01 353 1 353
Summa immateriella illgångar237 6000237 600292 5770292 577
Materiella anläggnings-tillgångar      
Nedlagda utgifter på annans fastighet1 218 1 218987 987
Inventarier, verktyg och installationer9 670 9 6706 798 6 798
Summa materiella anläggningstillgångar10 888010 8887 78507 785
Summa anläggningstillgångar248 4880248 488300 3610300 361
Nyttjanderättstillgångar016 69816 698013 01913 019
Omsättningstillgångar      
Varulager      
Råvaror och förnödenheter11 091 11 0918 809 8 809
Färdiga varor och handelsvaror3 529 3 529618 618
Förskott leverantör1 606-1 6060179-1790
Summa varulager16 225-1 60614 6209 606-1799 427
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar1 208 1 20869 69
Aktuell skattefordran715 715919 919
Övriga fordringar1 0611 6062 667336179515
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter1 077-3427353 157-4142 743
Likvida medel18 020 18 020331 196 331 196
Summa kortfristiga fordringar22 0811 26423 344335 677-235335 442
Summa omsättningstillgångar38 306-34237 964345 283-414344 869
SUMMA TILLGÅNGAR286 79416 356303 150645 64412 605658 249

Avstämning av koncernens eget kapital per den 1 januari 2018 och per den 31 december 2018

 1 januari 201831 december 2018
Belopp i tkrEnligt tidigare redovisnings-principerEffekt av övergång till IFRSEnligt IFRSEnligt tidigare redovisnings-principerEffekt av övergång till IFRSEnligt IFRS
EGET KAPTAL OCH SKULDER      
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare      
Aktiekapital9 753 9 75321 174 21 174
Övrigt tillskjutet kapital890 605 890 6051 291 971 1 291 971
Reserver-2502500-341250-91
Balanserad vinst (inkl årets resultat)-662 962-250-663 212-750 928-409-751 337
Summa eget kapital hänförligt moderföretagets aktieägare237 1460237 146561 876-159561 717
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga lånfristiga skulder22 990 22 99022 850 22 850
Leasingskulder012 61812 61809 6909 690
Summa långfristiga skulder22 99012 61835 60822 8509 69032 541
Kortfristiga skulder      
Förskott från kunder218 2180 0
Leverantösskulder5 309 5 30934 332 34 332
Leasingskulder03 7383 73803 0743 074
Avsättningar71 710 0
Övriga kortfristiga skulder10 190 10 1908 828 8 828
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter10 871 10 87117 757 17 757
Summa kortfristiga skulder26 6583 73830 39660 9183 07463 991
Summa skulder49 64816 35666 00483 76812 76496 532
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER286 79416 356303 150645 64412 605658 249

Avstämning av koncernens summa totalresultat för 2018

Belopp i tkrNoterEnligt tidigare redovisnings-principerEffekt av övergång till IFRSEnligt IFRS
Nettoomsättning 1 942 1 942
Aktiverat arbete för egen räkning 66 392 66 392
Övriga rörelseintäkter 2 007 2 007
Summa 70 341070 341
Råvaror och förnödenheter -7 758 -7 758
Övriga externa kostnader -65 8214 130-61 690
Personalkostnader -72 961 -72 961
Av- och nedskrivningar av materiella- och immateriella anläggningstillgångar -15 546-3 921-19 467
Övriga rörelsekostnader -215 -215
Summa -162 300209-162 090
Rörelseresultat -91 959209-91 749
Finansiella intäkter 403 403
Finansiella kostnader -289-369-658
Finansiella poster - netto 114-369-255
Resultat före skatt -91 845-159-92 004
Inkomstskatt 0 0
Årets resultat -91 845-159-92 004
Övrigt totalresultat:    
Poster som kan komma att omföras till årets resultat    
Valutakursdifferenser utländska verksamheter 0-91-91
Övrigt totalresultat för året 0-91-91
Summa totalresultat för året -91 845-250-92 095