Arrow scroll

Not 27 - Resultat per aktie

Kronor20192018
Resultat per aktie -3,80-3,54
Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie  
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används vid beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning  
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tusen kronor-160 897-92 004
Antal  
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning42 347 49525 983 794
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning42 347 49525 983 794
Optioner  
Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning00

Optionerna har ej medfört någon utspädningseffekt då resultatet för perioden är negativt.