Arrow scroll

Not 25 - Leasing

Nedan förklarar effekterna på koncernens finansiella rapport vid tillämpningen av IFRS 16 per den 1 januari 2018. Omklassificering och justeringar som uppkommit på grund av de nya leasingreglerna redovisas därför i den ingående balansen per den 1 januari 2018. De nya redovisningsprinciperna beskrivs i not 2.

Vid övergången till IFRS 16 och IFRS 1 redovisar koncernen leasingskulder hänförliga till leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal i enlighet med reglerna i K3. Dessa skulder har värderats till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter. Vid beräkningen har leasetagarens marginella låneränta per den 1 januari 2018 använts. Leasetagarens vägda genomsnittliga marginella låneränta som tillämpas för dessa leasingskulder oavsett tillgångstyp per den 1 januari 2018 var 2,50 %.

Alla nyttjanderätter värderas vid övergången per den 1 januari 2018 till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31 december 2018. När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar som tillåts i IFRS 16 samt i övergångsreglerna reglerade i IFRS 1:

- Användningen av en enhetlig diskonteringsränta för portföljen av leasingavtal med liknande karaktär,

- Redovisningen av operationella leasingavtal med en kortare leasingperiod än 12 månader från den 1 januari 2018 som ett kortfristigt leasingavtal,

- Exkludering av initiala direkta kostnader vid beräkningen av nyttjandetillgången vid datum för första implementering och

- Utnyttjandet av förlängningsoptioner eller optioner att säga upp ett leasingavtal har bedömts i samband med övergången till IFRS.

Värdering av leasingskulden

Åtaganden för operationella leasingavtal per 31 december 20178 762
Diskontering med leasetagarens marginella låneränta vid övergångstidpunkten-306
Avgår: korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt-90
Avgår: leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som kostnadsförs linjärt-114
Tillkommer/avgår: justeringar pga. annan hantering av optioner att förlänga respektive säga upp avtal8 103
Leasingskuld redovisad per 1 januari 201816 356
Varav: 
Kortfristiga leasingskulder12 618
Långfristiga leasingskulder3 738
Summa leasingskulder16 356

Justeringar som redovisats i balansräkningen 1 januari 2018 samt effekter på resultat och kassaflöde 2018

För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal med koncernen som leasetagare redovisas en leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, uppgående till 16,4 Mkr per 1 januari 2018. Koncernen redovisar nyttjanderättstillgångar uppgående till 16,7 Mkr per den 1 januari 2018.

Redovisning av avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt istället för leasingavgifter har haft en positiv påverkan på rörelseresultatet med 209 tkr. Ränta på leasingskulder har haft en negativ inverkan på finansnettot med 369 tkr. Resultatet före skatt har påverkats negativt med 159 tkr på grund av IFRS 16. Eftersom den huvudsakliga betalningen redovisas som finansieringsverksamhet minskar kassaflödet från finansieringsverksamheten med motsvarande ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten. Räntedelen av leasingavgiften förblir kassaflöde från den löpande verksamheten och inkluderas i finansnetto. Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång i balansräkningen samt en leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden eller över nyttjandeperioden för den underliggande tillgången om det bedöms som rimligt säkert att koncernen kommer överta äganderätten vid utgången av leasingperioden. Leasingkostnaden redovisas som avskrivningar inom rörelseresultatet och räntekostnad inom finansnettot. Om leasingavtalet anses inkludera en tillgång av lågt värde eller har en leasingperiod som slutar inom 12 månader, eller inkluderar servicekomponenter, redovisas dessa leasingbetalningar som rörelsekostnader i resultaträkningen över leasingperioden.

Från och med den 1 januari 2018 redovisas leasade tillgångar i en separat post i balansräkningen benämnd Nyttjanderättstillgångar. Nedan presenteras upplysningar om dessa leasingavtal samt korttidsleasingavtal och leasingavtal av mindre värde.

Redovisade belopp i balansräkningen

I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Tillgångar med nyttjanderätt   
Lokaler20 50512 87016 698
Fordon2111480
Övrigt99100
Summa21 70713 01916 698
Leasingskulder   
Långfristiga14 1079 69012 618
Kortfristiga7 3023 0743 738
Summa21 40912 76416 356

Redovisade belopp i resultaträkningen

I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

 20192018
Avskrivningar på nyttjanderätter  
Lokaler6 4263 921
Fordon570
Övrigt2410
Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader)-582-369
Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal (ingår i rörelsekostnader)-149-54
Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som inte är korttidsleasingavtal (ingår i rörelsekostnader)-71-68

Inga väsentliga variabla leasingbetalningar som inte ingår i leasingskulden har identifierats.