Arrow scroll

Not 23 - Avtalsskulder

Koncernen redovisar följande intäktsrelaterade avtalsskulder:

 2019-12-312018-12-312018-01-01
Förskott från kunder00218
Summa kortfristiga avtalsskulder00218

Avtalsskulderna består i sin helhet av förskott från kunder. Inga intäkter har redovisats avseende ovanstående avtalsskulder vid respektive balansdag.