Arrow scroll

Not 21 - Uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 922 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018: 731 tkr, 1 januari 2018: 619 tkr). Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.