Arrow scroll

Not 20 - Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

 Antal aktierAktiekapitalPågående nyemissionÖvrigt tillskjutet kapital
Per 1 januari 201819 506 6749 7530890 605
Nyemission22 840 82111 4200401 366
Per 31 december 201842 347 49521 17401 291 971
Nyemssion0002 728
Pågående nyemssion0024 703282 397
Per 31 december 201942 347 49521 17424 7031 577 096

Aktiekapitalet består per den 31 december 2019 av 42 347 495 stamaktier med kvotvärdet 0,50 kr.

Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv. Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår som en följd av att resultat- och balansräkning för alla koncernföretag omräknas till koncernens rapportvaluta.