Arrow scroll

Not 14 - Materiella anläggningstillgångar

 Nedlagda utgifter på annans fastighetInventarier, verktyg och installationerSumma
Per 1 januari 2018   
Anskaffningsvärde1 85126 65928 511
Ackumulerade avskrivningar-633-16 989-17 622
Redovisat värde1 2189 67010 888
Räkenskapsåret 2018   
Ingående redovisat värde1 2189 67010 888
Inköp01 0921 092
Avyttringar och utrangeringar0-6 085-6 085
Avskrivningar-231-3 900-4 131
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar06 0206 020
Omräkningsdifferenser011
Utgående redovisat värde9876 7987 785
Per 31 december 2018   
Anskaffningsvärde1 85121 66723 518
Ackumulerade av- och nedskrivningar-864-14 869-15 733
Redovisat värde9876 7987 785
Räkenskapsåret 2019   
Ingående redovisat värde9876 7987 785
Inköp2 64213 17715 818
Avyttringar och utrangeringar0 00
Avskrivningar-326-3 805-4 131
Utgående redovisat värde3 30316 16919 472
Per 31 december 2019   
Anskaffningsvärde4 49334 84339 336
Ackumulerade av- och nedskrivningar-1 190-18 674-19 864
Redovisat värde3 30316 16919 472

Avskrivningskostnaderna på 4 131 tkr (2 120 tkr) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.