Arrow scroll

Not 13 - Immateriella tillgångar

 Balanserade utvecklings-kostnaderPågående investeringar i immateriell tillgångSumma
Räkenskapsåret 2018   
Ingående redovisat värde237 6000237 600
Internt utvecklade tillgångar65 039065 039
Upparbetade kostnader01 3531 353
Avskrivningar-11 4150-11 415
Utgående redovisat värde291 2241 353292 577
Per 31 december 2018   
Anskaffningsvärde348 9191 353350 272
Ackumulerade avskrivningar-57 6950-57 695
Redovisat värde291 2241 353292 577
Räkenskapsåret 2019   
Ingående redovisat värde291 2241 353292 577
Internt utvecklade tillgångar132 2440132 244
Avskrivningar-11 4150-11 415
Nedskrivningar-13 3310-13 331
Övrigt0-1 353-1 353
Utgående redovisat värde398 7210398 721
Per 31 december 2019   
Anskaffningsvärde468 8300468 830
Ackumulerade av- och nedskrivningar-70 1090-70 109
Redovisat värde398 7210398 721

Avskrivningskostnader på 11 415 tkr (11 415 tkr) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar i Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.