Arrow scroll

Not 12 - Inkomstskatt

Avstämning av effektiv skatt

Aktuell skatt20192018
Aktuell skatt på årets resultat00
Justeringar avseende tidigare år00
Summa aktuell skatt00
Uppskjuten skatt  
Uppkomst och återföring av temporära skillnader00
Effekt av ändrad skattesats00
Summa uppskjuten skatt00
Summa inkomstskatt00

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

  2019 2018
Resultat före skatt -160 897 -92 004
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget21.4%34 43222.0%20 241
Skatteeffekter av:    
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot eget kapital5.4% 8 7636.6%6 101
Andra ej avdragsgilla kostnader-2.2% -3 501-3.4%-3 143
Ej skattepliktiga intäkter0.0%-0.0%-
Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader0.7%1 0760.7%605
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt-25.3%-40 770-25.9%-23 803
Övrigt0.0%-0.0%0
Inkomstskatt0.0%-0.0%0