Arrow scroll

Not 10 - Övriga rörelsekostnader

 20192018
Valutakursdifferenser-318-150
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar0-65
Summa-318-215