Arrow scroll

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tkrNot20192018
Nettoomsättning331 6701 942
Aktiverat arbete för egen räkning130 89166 392
Övriga rörelseintäkter346802 007
Summa133 24170 341
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter-7 794-7 758
Övriga externa kostnader36-149 552-64 720
Personalkostnader37-103 142-69 770
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar-28 876-15 530
Övriga rörelsekostnader35-318-215
Summa-289 681-157 992
Rörelseresultat-156 441-87 651
Resultat från finansiella poster  
Resultat från andelar i koncernföretag39-5 620-6 865
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar0-1 683
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter442395
Räntekostnader och liknande resultatposter-314-289
Resultat efter finansiella poster-161 932-96 093
Resultat före skatt-161 932-96 093
Skatt på årets resultat3800
Årets resultat-161 932-96 093

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Noterna på sidorna 71 till 80 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget.