Arrow scroll

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

  Bundet eget kapitalFritt eget kapital
Belopp i tkrNotAktiekapitalFond för utvecklings-utgifterÖver-kursfondBalanserade vinstmedelÅrets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 1 januari 20189 753157 252890 605-810 910 246 700
Årets resultat och tillika totalresultat    -96 093-96 093
Summa totalresultat9 753157 252890 605-810 910-96 093150 607
Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare
      
Nyemission11 420 401 3663 280 416 067
Omföring mellan poster 65 039 -65 039 0
Nyemission personaloptioner   600 600
Utgående balans per
31 december 2018
21 174222 2911 291 971-872 069-96 093567 274
Ingående balans per 1 januari 201921 174222 2911 291 971-968 161 567 274
Årets resultat och tillika totalresultat    -161 932-161 932
Summa totalresultat21 174222 2911 291 971-968 161-161 932405 342
Transaktioner med aktieägare i deras
egenskap av ägare
      
Pågående nyemssion24 703 282 397  307 100
Nyemission  2 728  2 728
Omföring mellan poster 123 849 -123 849 0
Nyemssion personaloptioner   29 29
Utgående balans per
31 december 2019
45 876346 1401 577 096-1 091 981-161 932715 200