Arrow scroll

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr 20192018
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster-161 932-96 093
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet5539 44427 159
 -122 488-68 934
Betalda inkomstskatter0-227
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-122 488-69 160
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager-5873 532
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-16 879-396
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder7 97334 199
Summa förändring av rörelseresultat-9 49337 334
Kassaflöde från den löpande verksamheten-131 980-31 826
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-15 818-1 092
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-123 436-66 392
Förvärv av finansiella tillgångar-5 620-1 401
Kassaflöde från investeringsverksamheten-144 874-68 885
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
Nyemission208416 067
Teckningsoptionsprogram29600
Upptagna lån00
Amortering av lån-95-140
Kassaflöde från finansieringsverksamheten54143416 527
Minskning/ökning av likvida medel-276 711315 816
Likvida medel vid årets början330 06114 245
Likvida medel vid årets slut4353 349330 061