Arrow scroll

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tkrNot2019-12-312018-12-312018-01-01
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Tecknat men ej inbetalt kapital350 77800
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten40398 721291 224237 600
Pågående investering i immateriell anläggningstillgång01 3530
Summa immateriella anläggningstillgångar398 721292 577237 600
Materiella anläggningstillgångar41   
Nedlagda utgifter på annans fastighet3 3039871 218
Inventarier, verktyg och installationer16 1696 7969 653
Summa materiella anläggningstillgångar19 4727 78310 871
Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag3950505 513
Summa finansiella anläggningstillgångar50505 513
Summa anläggningstillgångar418 243300 410253 985
Omsättningstillgångar   
Varulager   
Råvaror och förnödenheter4 3518 80911 091
Färdiga varor och handelsvaror7136183 529
Summa varulager5 0659 42714 620
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar4450691 208
Fordringar hos moderföretag00 
Fordringar hos koncernföretag6 66701 645
Aktuell skattefordran1 273919715
Övriga fordringar459 0903682 547
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter464 3933 041860
Summa kortfristiga fordringar21 4724 3966 975
Kassa och bank   
Kassa och bank4353 349330 06114 245
Redovisningsmedel000
 53 349330 06114 245
Summa omsättningstillgångar79 886343 88435 840
SUMMA TILLGÅNGAR848 908644 294289 824
Belopp i tkrNot2019-12-312018-12-312018-01-01
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital5221 17421 1749 753
Nyemission under registrering24 70300
Fond för utvecklingsutgifter346 140222 291157 252
 392 016243 464167 005
Fritt eget kapital   
Överkursfond1 577 0961 291 971890 605
Balanserade vinstmedel-1 091 981-872 069-810 910
Årets resultat-161 932-96 0930
 323 183323 81079 695
Summa eget kapital715 200567 274246 700
Avsättningar   
Övriga avsättningar0071
Summa avsättningar0071
Långfristiga skulder47   
Övriga långfristiga finansiella skulder22 75522 85022 990
Summa långfristiga skulder22 75522 85022 990
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder4800218
Leverantörsskulder37 01834 3325 309
Övriga skulder1 9882 0813 666
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter4971 94617 75710 871
Summa kortfristiga skulder110 95354 17020 063
Summa skulder133 70877 02043 125
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER848 908644 294289 824


Noterna på sidorna 71 till 80 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget