Arrow scroll

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Belopp i tkrNot20192018
Nettoomsättning61 6701 942
Aktiverat arbete för egen räkning130 89166 392
Övriga rörelseintäkter96802 007
Summa133 24170 341
Råvaror och förnödenheter-7 794-7 758
Övriga externa kostnader7-143 590-61 690
Personalkostnader8-106 450-72 961
Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar-35 599-19 467
Övriga rörelsekostnader10-318-215
Summa-293 751-162 090
Rörelseresultat-160 510-91 749
Finansiella intäkter434403
Finansiella kostnader-821-658
Finansiella poster - netto-386-255
Resultat före skatt-160 897-92 004
Inkomstskatt1200
Årets resultat-160 897-92 004
Övrigt totalresultat:  
Poster som kan komma att omföras till årets resultat  
Valutakursdifferenser utländska verksamheter-304-91
Övrigt totalresultat för året-304-91
Summa totalresultat för året-161 201-92 095
Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare  
Resultat per aktie, räknat på årets resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare:   
Belopp i krNot20192018
Resultat per aktie före utspädning27-3,8-3,54