Arrow scroll

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tkrNot20192018
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster-160 897-92 004
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet3042 13522 549
  -118 762-69 456
Betalda inkomstskatter 0-227
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -118 762-69 683
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -5873 532
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -16 672-257
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 6 16834 154
Summa förändring av rörelsekapital -11 09137 429
Kassaflöde från den löpande verksamheten -129 853-32 254
Kassaflöde från investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -15 820-1 108
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -123 436-66 392
Avyttring av finansiella tillgångar 00
Kassaflöde från investeringsverksamheten -139 256-67 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   
Nyemission 208416 067
Likvid från sålda teckningsoptioner 29600
Upptagna lån 00
Amortering leasingskuld -6 494-3 762
Amortering av lån -95-140
Kassaflöde från finansieringsverksamheten29-6 352412 765
Minskning/ökning av likvida medel -275 460313 011
Likvida medel vid årets början 331 19618 020
Kursdifferens i likvida medel -101165
Likvida medel vid årets slut1955 634331 196

Noterna på sidorna 40 till 70 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning