Arrow scroll

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i tkrHänförligt till Moderbolagets aktieägare
 NotAktiekapitalPågående nyemssionÖvrigt tillskjutet kapitalReserverBal.res. inkl årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018319 7530890 6050-663 212237 146
Årets resultat    -92 004-92 004
Övrigt totalresultat för året   -91 -91
Summa totalresultat för året9 753 890 605-91-755 217145 050
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare      
Nyemission11 420 401 366 3 280416 067
Sålda teckningsoptioner    600600
Utgående balans per 31 december 201821 174 1 291 971-91-751 337561 717
Ingående balans per 1 januari 201921 174 1 291 971-91-751 337561 717
Årets resultat    -160 897-160 897
Övrigt totalresultat för året   -304 -304
Summa totalresultat för året21 174 1 291 971-395-912 233400 516
Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
      
Pågående nyemssion 24 703282 397  307 100
Nyemission  2 728  2 728
Sålda teckningsoptioner    2929
Utgående balans per 31 december 201921 17424 7031 577 096-395-912 204710 374

Noterna på sidorna 40 till 70 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning

Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv. Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår som en följd av att resultat- och balansräkning för alla koncernföretag omräknas till koncernens rapportvaluta.