Arrow scroll

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i tkrNot2019-12-312018-12-312018-01-01
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar   
Tecknat men ej inbetalt kapital350 77800
Immateriella anläggningstillgångar   
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten13398 721291 224237 600
Pågående investering i immateriell anläggningstillgång01 3530
Summa immateriella tillgångar398 721292 577237 600
Materiella anläggningstillgångar14   
Nedlagda utgifter på annans fastighet3 3039871 218
Inventarier, verktyg och installationer16 1696 7989 670
Summa materiella anläggningstillgångar19 4727 78510 888
Nyttjanderättstillgångar2521 70713 01916 698
Summa anläggningstillgångar439 901313 380265 186
Omsättningstillgångar   
Varulager   
Råvaror och förnödenheter4 3518 80911 091
Färdiga varor och handelsvaror7136183 529
Summa varulager5 0659 42714 620
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar1650691 208
Aktuell skattefordran1 273919715
Övriga fordringar179 1525152 667
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter183 7282 743735
Summa kortfristiga fordringar14 2024 2465 325
Likvida medel1955 634331 19618 020
Summa omsättningstillgångar74 901344 86937 964
SUMMA TILLGÅNGAR865 580658 249303 150
Belopp i tkrNot2019-12-312018-12-312018-01-01
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare    
Aktiekapital2045 87621 1749 753
Övrigt tillskjutet kapital1 577 0961 291 971890 605
Reserver-395-910
Balanserat resultat inkl årets resultat-912 204-751 337-663 212
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare710 374561 717237 146
SKULDER   
Långfristiga skulder   
Övriga skulder2222 75522 85022 990
Leasningskulder2514 1079 69012 618
Summa långfristiga skulder36 86232 54135 608
Kortfristiga skulder   
Förskott från kunder2300218
Leverantörsskulder37 01834 3325 309
Leasingskulder257 3023 0743 738
Avsättningar0071
Övriga kortfristiga skulder2 0788 82810 190
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2471 94617 75710 871
Summa kortfristiga skulder118 34463 99130 396
Summa skulder155 20696 53266 004
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 865 580658 249303 150

Noterna på sidorna 40 till 70 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning