Arrow scroll

Azelio som investering

Adresserar en stor och växande marknad

Tillgång till förnybar och tillförlitlig energi till ett konkurrenskraftigt pris är avgörande för en hållbar utveckling för samhällen och för miljön. Samtidigt släpar distribution av förnybar energi efter i många länder. En miljard människor lever idag utan tillgång till ett elnät och ännu fler saknar stabil elförsörjning. Elbristen hämmar både social och ekonomisk utveckling och är därför av bland annat FN adresserat som ett huvudområde att förändra till 2030.  

Azelios lösning kan ge alla tillgång till konkurrenskraftig förnybar energi när den behövs. Behovet är stort och efterfrågan finns. Redan idag har bolaget kvalificerade förfrågningar motsvarande 3,9 GW eller 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde. Genom att effektivt lagra energi från sol och vind som värme och sedan göra den tillgänglig som el och värme till ett konkurrenskraftigt pris dygnet runt siktar Azelio på att starkt bidra till att världen når FN:s globala mål om hållbar energi till alla.

Banbrytande lösning för stabil baskraft från sol och vind oberoende av elnät

Azelios banbrytande lösning generar stabil och hållbar energi och har kapaciteten att ersätta diesel som baskraft i mikrogrids, baserade på till exempel solceller och vindkraft. Systemets höga effektivitet gör att den också kan användas för att balansera befintliga nät.

  • Systemet lagrar energi i form av värme i ett lager bestående av återvunnen aluminium som via en Stirlingmotor sedan omvandlas till el och värme när det behövs. Lagret är designat för leverans dygnet runt med produktion från lagret under 13 timmar vid full effekt eller längre vid anpassning till skiftande efterfrågan. Systemet har en total effektivitet från energi till värme och el på upp till 90 procent.
  • Lösningen är ekonomiskt och miljömässigt överlägsen de dieselgeneratorer som används i mikrogridsystem idag, och passar utmärkt som komplement till solceller och vindkraft f��r att täcka upp när solen inte skiner eller vinden inte blåser. Azelio ökar därmed produktiviteten från etablerade installationer och teknologier.
  • Lösningen är helt fri från utsläpp, förbrukar inget vatten eller salt, består av återvunnen aluminium som inte degraderar över tid, och använder inga sällsynta metaller.
  • Systemet är modulbaserat och byggs samman till större enheter som är ekonomiskt konkurrenskraftiga från 0,1 MW till 100 MW – vilket räcker för till exempel sjukhus, fabriker, gruvor eller mindre samhällen.

Rustar för en global marknad

Azelio har designat sin lösning för en global marknad, med tillverkningsprinciper, leverantörer och metodik hämtade från bilindustrin. Enheterna kan produceras i volym, är enkla att hantera i fält och kostnadseffektiva redan vid små installationer.

Serietillverkningen ska starta år 2021 och förbereds noggrant. Produktionskapaciteten är från start 23 000 enheter, vilket motsvarar en försäljning på ca 15 miljarder kronor. Kapaciteten kan fördubblas i den befintliga Uddevallafabriken, som tidigare tillhörde Volvo Cars.

I steget från innovation till industri

Azelio följer en tydlig plan för att industrialisera och kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag. Bolaget befinner sig i en investeringsperiod och räknar med att inom några år nå en miljardförsäljning. På lång sikt bör lönsamheten överstiga 15 procents EBIT-marginal.

Ett viktigt delmål under 2020 är att verifiera systemet i verkliga miljöer, vilket sker i Marocko tillsammans med den strategiska partnern Masen och även i Sverige och Abu Dhabi. Verifieringen ska underlätta för kunderna att finansiera projekt med Azelios teknologi. Installationen i Marocko på en av världens främsta solparker, Noor solar power complex i Ouarzazate, Marocko samt installationen i anslutning till bolagets utvecklingscenter i Åmål, stod båda klara och levererade el i december 2019.

Steget från innovation till industri tas tillsammans med stora och etablerade partners som Masen och Masdar och underleverantörer med vana från bilindustrins exceptionellt höga krav. Azelio är väl rustat för framtiden.

Azelio följer en tydlig plan för att industrialisera och kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag.

Ägarstruktur

Den 31 mars 2020 hade Azelio 7 808 aktieägare. Största ägare var Kent Janér med närstående och bolag (Blue Marlin), med ca 19,1 procent av kapital och röster.

NamnÄgarandel i %
Blue Marlin AB19,12%
Bank Lulius Baer & Co Ltd, W8IMY 7,08%
Deutsche Bank (Suisse) S.A, W8IMY4,51%
SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY3,76%
Ilija Batljan3,61%
Goldman Sachs International Ltd, W8IMY3,33%
Byggmästare AJ Ahlström Fastighet2,68%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension2,52%

 

Notering

Azelios aktie noteras sedan 10 december 2018 på Nasdaq First North Growth Market. Under 2019 steg aktiekursen 23 procent och stängde på 12,00 kronor. Som högst stängde aktien på 15,76 kronor och som lägst på 6,66 kronor. Totalt omsattes 20,5 miljoner aktier under året till ett sammanlagt värde om 224,4 miljoner kronor, vilket innebar att 48 procent av aktierna bytte ägare under året.

Aktiekapital och kapitalstruktur

Aktiekapitalet i Azelio uppgick per den 31 december 2019 till 21 174 tkr f��rdelat på 42 347 495 aktier, motsvarande ett kvotvärde av ca 0,5 kronor. Efter balansdagen registrerades en företrädesemission om 350 miljoner kronor före transaktionskostnader som ��kade aktiekapitalet till 45 876 tkr och antalet aktier med 49 405 405 aktier till 91 752 900 aktier.

Vid periodens utgång fanns 39 626 667 teckningsoptioner, varav 60 000 är under registrering, utställda av sju olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full konvertering av ovanstående teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka med 4 196 667. Programmen finns beskrivna på bolagets webbplats www.azelio.com/investors.

Utdelningspolicy

Bolaget har hittills inte betalat någon utdelning.

Eventuell framtida utdelning och dess storlek kommer att bestämmas utifrån långsiktig tillväxt, resultatutveckling och kapitalkrav. Styrelsen anser att bolaget bör prioritera utvecklingen av bolagets system och till en framtida kommersiell lansering av bolagets system sker bör de ekonomiska resurserna främst användas för att finansiera bolagets affärs-, forsknings- och utvecklingsplan. Med hänsyn till Azelios finansiella ställning och negativa resultat avser styrelsen inte föreslå någon utdelning innan bolaget genererar ett långsiktigt, hållbart resultat och positivt kassaflöde. Utdelningen ska, i den mån den föreslås, ställas mot affärsrisken i verksamheten.

2019

Kommentarer från VD
Jonas Eklind

läs mer om årets prestationer

Finansiell information

Förvaltningsberättelsen

läs mer om vår verksamhet