Arrow scroll

Året i korthet 

Kort om Azelio

Hållbar energi för alla

Hållbar och tillförlitlig energi till ett konkurrenskraftigt pris är avgörande både för miljön och långsiktig tillväxt. Dessvärre är tillgången till hållbar energi instabil på många platser i världen. Azelios lösning möjliggör tillgång till förnybar energi som el och värme när och där det behövs. Vår teknologi lagrar energi från sol och vind och gör den tillgänglig som el och värme dygnet runt och detta till en mycket konkurrenskraftig kostnad. På så sätt kan människor, samhällen och näringsliv utvecklas hållbart.

En stor och växande marknad

Med effektiv lagring av förnybar energi utanför stabila elnät adresserar Azelio en mycket stor marknad. Idag lever en miljard människor utanför elnät och ännu fler i områden med instabila nät. De är då i stor utsträckning beroende av dieselgeneratorer, en teknologi som både är smutsigare och dyrare än Azelios. Efter att framgångsrikt ha demonstrerat lagringsteknologin 2018 och sedan fortsatt att utveckla den har Azelio erhållit kvalificerade förfrågningar från potentiella kunder på över 3,9 GW motsvarande ett ordervärde upp till 170 miljarder kronor.

Market place with lights

Azelio logo

VIDEO

Azelios lagring av förnybar energi

Lars Thunell, styrelsemedlem och investerare i Azelio, om fördelarna med Azelios unika lagringsteknologin av termisk energi med produktion av hållbar el under dygnets alla timmar. 
Videons längd: 02:07

En banbrytande lösning

Azelios lösning lagrar energi i form av värme i ett aluminiumlager. Värme tas sedan från lagret på efterfrågan och levererar värme och el via en Stirlingmotor under dygnets alla timmar till en konkurrenskraftig kostnad. Den totala verkningsgraden kan nå90 procent. Azelios teknologi för lagring kan kopplas till bland annat sol- och vindkraftsanläggningar och därmed möjliggöra leverans av hållbar el när den behövs, under dygnets alla timmar. Systemet är modulbaserat och kan installeras som kundanpassade enheter för att till exempel förse ett sjukhus, en fabrik eller ett mindre samhälle med hållbar energi.

I steget från innovation till industri

Azelio fortsätter att följa en tydlig plan för att industrialisera och kommersialisera sin innovation globalt. Därmed läggs grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag. Steget från innovation till industri tas tillsammans med stora och väl etablerade globala partner. Dit hör Marockanska statliga Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) som ansvarar för Marockos ambitiösa mål om förnybar energi, samt Masdar som är baserat i Abu Dhabi och en av världens främsta bolag inom utveckling, etablering och drift av förnybara energisystem.  

En viktig milstolpe för bolaget är att verifiera systemet för att erhålla verifieringsdata som underlättar för kunder att belåna projekt som använder Azelios teknologi. Verifieringen kommer att ske från Azelios nyligen installerade system på en av världens främsta solkraftsparker, Noor som finns i Marocko och ägs av Azelios partner Masen samt från bolagets installation i Sverige. Senare under 2020 även i Abu Dhabi. Med anledning av rådande coronasituation och reserestriktioner så inleder verifieringen med fokus på data från Sverige. Dessa verifieringar banar väg för start av serieproduktion i Azelios fabrik i Uddevalla under 2021.

Verification project

Azelio solar energy system


Väsentliga händelser

Azelio utvecklar teknologi för att kunna ladda lagret med elektricitet

Azelio utvecklade under året sin unika teknologi från att värma lagret med koncentrerad solenergi till att även kunna värma lagret med el. Därmed kan Azelios lösning öka produktiviteten hos installerade eller planerade installationer av solceller och vindkraft, för leverans enligt efterfrågan dygnet runt. Lösningen kan också användas för att utnyttja perioder då efterfrågan, och därmed priserna, på elektricitet är låg till att ladda lagret.

Med Azelios teknologi kan den totala systemeffektiviteten uppgå till hela 90 procent från energi till energi då lagret kan generera både elektricitet och värme till en temperatur om ca 55–65 grader.

Förfrågningar ökar till motsvarande ordervärde om 170 miljarder kronor

Den utvidgade lagringslösningen medförde att Azelio granskade tidigare förfrågningar och fick även nya förfrågningar från kunder. Förfrågningarna bedömdes under hösten 2019 uppgå till cirka 3,9 GW, motsvarande upp till 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde, flerfaldigt högre än den tidigare bedömningen om 1 GW motsvarande upp till 50 miljarder kronor i ordervärde. Det bör dock noteras att dessa förfrågningar inte utgör order och att antalet förfrågningar överstiger bolagets förväntade produktionskapacitet under de kommande fem åren.

Avsiktsförklaringar om kapacitet för 159 MW

Azelio tecknade under året fyra avsiktsförklaringar (Memorandums of Understanding, MoU), om anläggningar med en sammanlagd kapacitet om ca 159 MW. Dessa tecknades i USA och på prioriterade marknader i Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern. Flera avsiktsförklaringar har ingåtts med projektutvecklingsbolag i det uttalade syftet att ingå långsiktiga samarbeten.

Den mest omfattande avsiktsförklaringen avser ca 120 MW, motsvarande ca 9 000 enheter, och tecknades med Biodico Inc i Kalifornien. Det första projektet väntas tas i drift 2021 och ska fungera som modell för framtida projekt i Kalifornien. Biodico Inc arbetar för att skapa miljövänliga anläggningar för biobränsleproduktion, som drivs lokalt med förnybara resurser.

Verifieringsprojekt i Sverige och Marocko

Tillsammans med Marockanska Masen tog Azelio två enheter i drift under december 2019 i solkraftparken Noor solar power complex i Marocko, och driftsatte i egen regi ett motsvarande projekt i Åmål, i anslutning till bolagets utvecklingscenter. Enheterna ska användas i det verifieringsprojekt som syftar till att göra Azelios teknologi belåningsbar. Projektet inleds med att systemen optimeras varefter en tredje part ges i uppdrag att registrera driftdata. Data från drift i verklig miljö är grundläggande vid finansiering av denna typ av projekt och möjliggör också säkrare investeringskalkyler. 

Företrädesemission om 350 miljoner kronor

Azelio genomförde en företrädesemission om ca 350 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen övertecknades genom att totalt 72 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och resterande del tecknades utan stöd av rätter. Resultat från emissionen meddelades den 30 december och likviden inflöt i januari 2020.

Koncernens nyckeltal

 
JAN–DEC 2019
JAN–DEC 2018
Nettoomsättning, tkr1 6701 942
Rörelseresultat, tkr-160 510-91 749
Årets resultat, tkr-160 897-92 004
Resultat per aktie, kr-3,80-3,54
Eget kapital, tkr710 374561 717
Soliditet, %82%85%
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr-129 853-35 774 
Kassa och bank, tkr55 634331 196

Utvecklad teknologi gör det möjligt att ladda lagret med el

Azelio nådde ett teknikgenombrott under året som innebär att bolagets termiska energilagringslösning inte enkom kan ladda lagret genom koncentrerad solvärme utan även med elektricitet. Den utvecklade teknologin gör att Azelios energilagringslösning kan användas tillsammans med etablerade och väl utbredda tekniker inom förnybar energi, såsom solceller och vindkraft.

Genombrottet öppnar nya stora marknader då solceller och vindkraft har en stor global utbredning, men även för att Azelios lager kan användas tillsammans med befintliga sol- och vindkraftverksanläggningar. Den blir dessutom attraktiv på geografiska marknader som exempelvis Indien, där förutsättningarna för solceller och vindkraft är goda, men där koncentrerad solkraft inte ger tillräcklig energi för att skapa ett ekonomiskt hållbart system. Azelios teknologi kan även anslutas till befintliga elnät för att hantera obalanser i elpriser och effekt. I många delar av världen blir detta en allt större fråga.

Den utvecklade teknologin ger även möjlighet till en total systemeffektivitet upp till hela 90 procent från energi till energi då lagret kan generera både elektricitet och alstrad värme till en temperatur om ca 55–65 grader. Med tidigare teknik var det svårt att ta tillvara värmen.

Behovet av en snabb omställningen i världen mot förnybar energi innebär att behovet av energilagring är stort och ökar snabbt. Azelios lagringslösning kan nu i ännu fler sammanhang än tidigare vara den mest konkurrenskraftiga lösningen för distribuerad och behovsstyrd elproduktion för användning dygnet runt.

Solar panels in the desert

Partnernätverk

Azelios strategiska internationella partnerskap

läs mer om våra samarbeten

Finansiell information

Förvaltnings­berättelsen

Läs mer om vår verksamhet