Arrow scroll

Bolagsöversikt

Vår affärsmodell

Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring för elproduktion dygnet runt, eller när efterfrågan är som störst. Bolaget utför slutmontering av Stirlingmotorn i fabrik men äger all unik produktdesign för Bolagets system medan underleverantörer producerar systemets komponenter och delsystem såsom heliostater. Vidare hanteras forskning och utveckling samt försäljning och marknadsföring internt och i samarbete med Bolagets strategiska samarbetspartners.

Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller som styrs av de kommersiella förutsättningar och krav som är specifika för respektive projekt. Initialt kan Azelio komma att driva samägda projekt tillsammans med tredje part för att etablera teknologin på marknaden. På sikt när Azelios system och teknologi är etablerad och beprövad ska Azelio agera teknikleverantör, sälja tekniken samt utbilda avseende kompetensen att bygga ett framgångsrikt och kommersiellt genomförbart projekt. Azelios system erbjuds till kunder på den globala energimarknaden, vilka bygger projekt kring solbältet med installationer mellan 500 kW och 20 MW för elproduktion under dagen tillsammans med en lagringskapacitet for elproduktion vid nominell effekt under 13 timmar.

På längre sikt avser Azelio utveckla sitt erbjudande och erbjuda system för projekt upp mot 100 MW. Azelio säljer systemet till EPC-leverantörer (projektutvecklingsbolag) som sedan ansvarar för installationen. Azelio kommer dock till en början delta i uppstartsfasen vid nya installationer för att utbilda EPC-leverantörer för framgångsrik installation och underhåll av system.

Driva samägda projekt

Azelio kan samarbeta med projektutvecklingsbolag som ansvarar för projektutvecklingen, med stöd från Azelio. Tillsammans förs diskussioner med potentiella projektintressenter såsom finansiella institutioner och lokala myndigheter. Tillvägagångsättet bidrar till att Azelio kan generera intäkter som både projektägare och teknikleverantör men även intäkter i eftermarknaden genom övervakning, underhåll och service av systemet. Eftermarknaden kommer vara särskilt viktig för Azelio i inledande projekt. Genom full kontroll kan Azelio erhålla data för de system som är i drift för att säkerställa en snabbare övergång till en affärsmodell som teknikleverantör.

Försäljning av Azelios system

När systemet är etablerat på marknaden avser Azelio tillämpa en intäktsmodell baserad på försäljning av system. I eftermarknaden tillämpas en intäktsmodell i form av servicearvoden där återkommande intäkter erhålls vid övervakning, service och underhåll.

Projektfinansiering

Pågående diskussioner förs med olika finansiärer som kan bistå projekt med lånefinansiering, så som till exempel Exportkreditnämnden (”EKN”) och Svensk Exportkredit (”SEK”). Ett samarbete innebär att en finansiär ställer ut ett lån till Azelio där tillverkningsrisken samt fordringsförlustrisken täcks av en garanti. Det innebär att Azelio får en lägre räntekostnad jämfört med normal lånefinansiering. Därutöver finns även möjlighet att erhålla eget kapital, lån eller bidrag från organisationer, myndigheter och internationella utvecklingsbanker såsom Världsbanken och europeiska utvecklingsbanken för att finansiera projekt.

Långsiktiga mål

Azelio har som målsättning att tillhandahålla förnybar elektricitet till låg kostnad genom energilagring och distribution vid behov. Bolaget ska erbjuda det mest kostnadseffektiva alternativet för styrbar och distribuerad elproduktion och vara bidragande till utvecklingen mot att förnybar energi ska utgöra en majoritet av den framtida globala energimixen. För att uppnå ovanstående har Bolaget följande målsättning för respektive år mellan 2019 och 2021:

2019
  • Tecknat avtal med partners/samordnare på prioriterade marknader
  • Installation och driftsättning av verifieringsprojekt i Marocko
2020
  • Verifieringsdata presenterad från verifieringsprojekt i Marocko
  • Första kommersiella order för ett mindre projekt
  • Installation och driftsättning av verifieringsprojekt för produktion
2021
  • Verifieringsdata presenterad från verifieringsprojekt för produktion
  • Påbörjad volymproduktion
  • Installation och driftsättning av första kommersiella projektet
  • Produktionskapacitet på 5 000 system per år och skift

Produktionsmål

Azelio har följande mål för årlig produktion av Bolagets Stirlingmotor:

2021: 1 500 enheter
2022: 6 000 enheter
2023: 17 000 enheter
2024: 35 000 enheter 

Finansiella mål

Bolaget har som mål att på lång sikt uppnå en EBIT-marginal på minst 15 procent.

OM AZELIO

Styrelse & ledning 

Träffa personerna bakom bolaget