Arrow scroll

Azelios marknad 

Marknadsutveckling

Marknaden för förnyelsebar energi växer snabbt. Den främsta anledningen är teknikutvecklingen som gör lösningarna mer kostnadseffektiva, och därav successivt mer konkurrenskraftiga på marknaden. En utmaning för förnyelsebara alternativ inom elproduktion är att många etablerade lösningar förlitar sig till källor med ojämn produktion, d vs. källor som är beroende av att solen lyser eller att vinden blåser. Det gör att tillförlitligheten blir bristfällig och fossila alternativ behöver användas som baskraft för stadig produktion dygnet runt. För att utgöra ett fullgott alternativ till fossila källor krävs långtidslagring av förnyelsebar energi för kostnadseffektiv produktion av hållbar el under dygnets alla timmar.

Då en stor del av världens befolkning saknar tillgång till ett elnät eller har en opålitlig elnätskoppling behövs distribuerade och styrbara alternativ som kan fungera i mindre lokalt elnät, så kallade mikrogrid, eller som decentraliserade lösningar, d vs. off-grid. Azelio utgör inom dessa system ett kostnadseffektivt och miljömässigt alternativ för distribuerad och hållbar baskraft, som annars består av dieselgeneratorer. 

Video

Distribuerad förnybar baskraft

Rafael Guédez - Rådgivare Teknik och Strategi, Phd Solar Energy and Storage, beskriver marknadens utveckling och behovet av långsiktigt förnyelsebar energilagring med elproduktion, samt Azelios unika position.
Video längd: 03:18
Azelio logo
Det stora värdet av CSP-teknologi bygger på dess förmåga att integrera kostnadseffektiv lagringsteknologi

Koncentrerad solenergi

Azelio riktar sig inledningsvis mot geografier med goda solförhållanden för att koncentrera och lagra solenergin i form av termisk energi för omvandling till elektricitet. Dessa områden utgör även den största avsaknaden av elnät och svag elnätskoppling. Industrin för koncentrerad solenergi (CSP – Concentrated Solar Power) växte under 2018 med 12 % i installerad kapacitet. Stora insatser gjordes inom forskning och utveckling av CSP-teknologi för att öka effektiviteten, minska kostnader och ta fram nya lagringsteknologier. Det stora värdet av CSP-teknologi bygger på dess förmåga att integrera kostnadseffektiv lagringsteknologi och kan även komplettera andra förnybara energikällor, som t ex. solceller eller vindkraft som stundtals överproducerar elektricitet och saknar förmågan att utgöra en baskraft. Denna möjlighet lyftes bland annat fram under SolarPaces konferens i Marocko i oktober 2018, och har utvecklats till en tydlig trend inom forskning och utveckling inom solenergi.

Positionering 

Inom CSP-industrin finns etablerad teknologi och befintliga installationer i storleken 100 MW och uppåt, och drivs vanligtvis med en ångturbin. Dessa installationer är kopplade till elnät och ersätter fossila kraftverk. Marknadssegmentet under 100 MW inom solrika regioner som saknar eller har svag elnätskoppling med krav på stabil elförsörjning, så som sjukhus, fabriker, mindre samhällen, hotell, köpcenter, jordbruk, gruvor, etc., förlitar sig idag på dieselgeneratorer. Det här är Azelios målsegment, att med ett betydligt mer kostnadseffektivt och hållbart alternativ ersätta stora delar av dieselgeneratorerna. Det finns ett fåtal andra bolag globalt som officiellt uttalat samma målsegment och som i dagsläget befinner sig i en utvecklingsfas.

För ytterligare information om målmarknader, se hemsidan: https://www.azelio.com/solutions/target-market/ 

2018

Året i korthet

Läs mer om året som varit

Aktieägare

Outnyttjad marknad med betydande förväntad tillväxt

läs mer om azelio som investering