Arrow scroll

Förvaltnings­berättelse

Allmänt om verksamheten

Azelio grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Göteborg, med utveckling i Göteborg och Åmål, produktion i Uddevalla samt internationella kontor i Spanien, Marocko och Kina. Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad elproduktion med termisk energilagring. Systemet inriktas initialt till kunder som bygger projekt kring solbältet med installationer mellan 500 kW och 20 MW, i nästa steg upp till 100 MW. Systemet är utvecklat för lokal elproduktion med lagring av termisk energi i en aluminiumlegering som närsomhelst kan omvandlas till el, med kapacitet för dygnets samtliga timmar. Tekniken är väl lämpad för områden som idag sak§nar tillgång till ett elnät eller inte har tillförlitliga elnät. Segment för små och medelstora distribuerade installationer med långa lagringstider saknar idag hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden.

Bolagets initiala målmarknad är MENA-regionen (Mellanöstern och Nordafrika). Azelio har varit verksamt i regionen under flera år och etablerat strategiska partnerskap med ledande aktörer inom forskning, utveckling och affärsutvecklingen. Bolagets erfarna samarbetspartners utgörs bland annat av Moroccan Agency for Sustainable Energy (”Masen”) i Marocko och Masdar Institute of Science and Technology (”Masdar”) i Abu Dhabi.

Styrelsen i Azelio AB

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, en ny ledamot tillkom på den årliga bolagsstämman i juni och en ledamot tillkom på en extra bolagsstämma i november. Dessutom ersattes i maj tidigare arbetstagarrepresentant av annan anställd. De ordinarie ledamöterna är Bo Dankis (ordförande), Bertil Villard, Pär Nuder, Kent Janér, Mattias Bergman, Christopher Beaufait, Hicham Bouzekri (från årlig bolagsstämma och framåt), Lars Thunell (från extra bolagsstämma och framåt), Gustav Bos (arbetstagarrepresentant fram till maj) samt Teo Jörlén (arbetstagarrepresentant från maj och framåt). Styrelsen har under 2018 hållit 21 styrelsemöten.

Största aktieägare över 10 %

NAMN
ÄGARANDEL %
Blue Marlin AB / Kent Janér22 %

Tekniken är väl lämpad för områden som idag saknar tillgång till ett elnät eller inte har tillförlitliga elnät

Utveckling av företagets verksamet, resultat och ställning


KONCERNEN, SEK2018201720162015
Nettoomsättning1 941 6012 920 5863 665 3356 781 059
Årets resultat-91 845 266-97 443 281-107 740 029-91 131 598
Balansomslutning645 644 008286 793 967230 996 952199 684 153
Soliditet %87%83%57%77%
Definitioner: se not 32


MODERFÖRETAGET, SEK2018201720162015
Nettoomsättning1 941 6012 920 5863 665 3356 781 059
Årets resultat-96 092 507-94 230 036-105 115 588-92 178 732
Balansomslutning644 294 285289 824 326236 902 364202 585 399
Soliditet %88%85%58%78%
Definitioner: se not 32

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Utökat samarbete med Masen

I början av 2018 skrev Azelio (dåvarande Cleanergy) ett fördjupat samarbetsavtal med Marockanska statliga MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) inom produktutveckling, verifiering och kommersialisering.

Kraftigt övertecknad riktad emission och byte av namn

I juni tog Azelio in en kraftigt övertecknad riktad emission om 105 miljoner kronor. Bolaget bytte även namn från Cleanergy till Azelio för att stärka sin unika position på den globala marknaden där flera bolag existerar med namnet Cleanergy eller mycket liknande.

Demonstration av lagringslösningen

I slutet av juni gjorde Azelio en publik demonstration av lagringslösningen i Azelios utvecklingsfaciliteter i Åmål med ett mycket gott resultat. Demonstratonseventet var välbesökt av både befintliga ägare och media. Efter demonstrationen i juni har förfrågningar om Azelios unika lösning inkommit från totalt 52 länder med 110 projekt till ett potentiellt ordervärde om 50 miljarder kronor.

För att hantera dessa förfrågningar samt leda affären framåt har Azelio bland annat anställt Dr. Ralf Wiesenberg som VP Business Development. Med sina 22 år inom energibranschen och 10 år inom koncentrerad solenergi och termisk lagring bidrar Ralf med stor erfarenhet till Azelios globala ansats och kommersiella utveckling.

Listade på Nasdaq Firsth North

Den 10:e december noterades Azelio på Nasdaq First North, trots en period av stor osäkerhet på börsen. Emissionen i samband med noteringen gav ett kapitaltillskott på 242 miljoner kronor före emissionskostnader. Noteringen innebar även ca 2 200 nya ägare i bolaget och ett flertal starka och långsiktiga institutionella ägare.

Förväntad framtida utveckling

Den makroekonomiska situationen fortsätter utvecklas mot en mer hållbar framtidssäkring med allt mer konkurrenskraftiga hållbara alternativ och begränsade fossila alternativ. Senast med en alarmerande IPCC-rapport under andra halvan av 2018 som tydliggjorde behovet av en mycket snabb omställning från fossilt till förnybart. Tillgången till elektricitet som en förutsättning för samhällsutveckling har konkretiserats av IEA (International Energy Agency), genom att kvantifiera investeringsbehovet för universell tillgång till elektricitet 2030. Investeringsbehovet uppgår till 391 miljarder USD, vilket innefattar en kraftig investering i ”mikrogrid-” och ”off-grid”-lösningar”. Befintliga distribuerade lösningar har olika hållbara intermittenta installationer, som solpaneler och vindkraft, men kräver en pålitlig baskraft. Denna baskraft utgörs idag av dieselgeneratorer. F��r att göra dessa distribuerade nät hållbara krävs långtidslagring och kostnadseffektiv elproduktion, vilket är lösningen som Azelio erbjuder, en hållbar distribuerad baskraft.

Azelios plan för marknadslansering med första kommersiella installationen 2020

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader och lager förutsätter att den affärsplan som tagits fram följs. Styrelsen bedömer att de förväntade framtida försäljningsvolymerna är så pass omfattande att de diskonterade kassaflödena från dessa med god marginal kan rättfärdiga nuvarande värderingar. Styrelsen bedömer att sannolikheten är god att genomföra affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar. Av bolagets aktiveringar av utvecklings-kostnader har dessa gjorts inom olika teknologier. Samtliga är dock kopplade till Stirling-motorn och energilagret, vilka är de teknologier som bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet av gasmotorn har enligt styrelsen varit en förutsättning för nuvarande motor, till följd av tekniska synergier. Till följd av det nära sambandet mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte maskinerna som separata kassagenererande enheter. Motorn är en vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har inga nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för tidigare versioner. Däremot har utrangeringar i lager löpande gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av produkterna.

Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande om att genomföra en nyemission i samband notering på Nasdaq First North i slutet den 10:e december 2018. Bolaget tillfördes i samband med noteringen 242 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsens uppfattning är att nyemissionen säkerställer kapitalbehovet i enlighet med upprättad affärsplan och likviditetsplan under 12 månader från noteringen. Styrelsen planerar för en nyemission tidigast sommaren 2019 för att finansiera bolagets kommersialisering, inklusive produktionsfaciliteter. Uppfattningen är att det finns ett stort intresse för bolagets teknologi bland investerare, inkluderat sådana som ej är aktieägare i Azelio idag, och att bolaget har en stark ägarkrets. Förutsättningarna för att genomföra framtida expansiva finansieringsplan bedöms därför som goda.

Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift (”fortlevnads-principen”) enligt Årsredovisningslagen följer att det är ett grundläggande antagande bland annat för värderingen av ett bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad utveckling föreligger vidare antaganden om erforderlig finansiering av den fortsatta utveckling som krävs liksom kommersiell realisering. Därmed följer naturligt att en värdering som görs utan dessa antaganden, hade medfört en annan värdering av bolagets tillgångar. Styrelsen ställer sig bakom nyss nämnda antaganden och bedömer att erforderliga förutsättningar är för handen. Styrelsen är medveten om att osäkerhetsfaktorer föreligger när det gäller att uppskatta tids- och kostnadsåtgång för att genomföra fullskalig kommersialisering och industrialisering av bolagets produkt. Detta har beaktats i bolagets planering och prognoser genom att styrelsen arbetar aktivt utifrån alternativa scenarion och har en beredskap för att hantera denna typ av utmaningar. Detta inbegriper olika finansieringslösningar och en flexibilitet i utvecklingsplanerna. Därmed bedöms inte bolagets fortlevnad vara hotad under 2019. 

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är en central del av Azelios verksamhet och där Stirlingmotorn utgör grunden i Bolagets system. Stirlingmotorn är utvecklad för kommersiell tillämpning medan delsystemet för termisk energilagring bevisats i demonstrationsanläggning men ännu inte tillämpats kommersiellt.

Azelios forskning och utveckling bedrivs i Åmål och Göteborg. I Åmål sker utveckling av Stirlingmotorn och mjukvara samt tester av både delsystem och hela system i Bolagets testanläggningar och sollaboratorium. Utveckling av termisk energilagring och solkoncentratorer sker i både Åmål och Göteborg. Merparten av utvecklingen sker internt med externa samarbetspartners för utveckling eller förbättring av specifika komponenter.

Azelios pågående utveckling avser främst systemets tre delsystem:

STIRLINGMOTORN: effektivitetsförbättringar av Stirlingmotorn för optimal anpassning till termisk energilagring. Öka verkningsgraden ytterligare samt minska tillverkningskostnaden;
TERMISK SOLKRAFT: vidareutveckla solkoncentratorer anpassade för Bolagets system;
TERMISK ENERGILAGRING: utveckla design från prototypnivå till produktionsnivå


Azelio har ett antal pilot- och forskningsinstallationer runt om i världen. Totalt har 172 Stirlingmotorer driftsatts av Azelio sedan 2012, i Förenade Arabemiraten, Marocko, Kina, Spanien, Portugal och Sverige. Alla är inte i drift i dagsläget men har bidragit till utvecklingen av vad produkten är idag.

Azelio kan erbjuda en kostnadseffektiv och hållbar lösning för lokal elproduktion dygnet runt 

Marknad och kunder

Azelios initiala målmarknad är initialt regioner i och kring solbältet med slutanvändare som saknar tillgång till ett elnät eller en tillförlitlig nätkoppling och tvingas att använda kostsam lokal elproduktion med dieselgeneratorer för en kontinuerlig elförsörjning. Det kan till exempel vara samhällen, fabriker, sjukhus, industriparker, etc. Azelio kan erbjuda en kostnadseffektiv och hållbar lösning för lokal elproduktion dygnet runt som del av en mikrogrid eller som en fristående lösning, vilket är en stark drivkraft för att byta från dieselgeneratorer till Azelios system. Nedan illustreras kundexempel med en elnätsoperatör och en industriell aktör.

Kundexempel – Elnätsoperatör för små lokala elnät

 • Kunden är ett energibolag som driver ett litet lokalt elnät och säljer el till lokalsamhället och industrier
 • Azelio erbjuder kunden en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt
 • Genom att byta från dieselgenerator till Azelios system kan kunden öka kassaflödet med mer än 6 miljoner EUR per år och återbetala investeringen efter fem år
ELNÄTSOPERATÖR FÖR SMÅ LOKALA ELNÄT
DIESELGENERATOR
AZELIO
Årlig produktion (5MW anläggning med 78% kapacitet) 33 960 MWh33 960 MWh
Intäkter (256 EUR/MWh elpris)8 693 835 EUR8 693 835 EUR
Produktionskostnad (exklusive bränslekostnad)878 166 EUR734 000 EUR
Bränslekostnad (Diesel, 0,92 EUR/liter)7 804 468 EUR-
Räntekostnad (60% lånefinansiering till 6% ränta)198 000 EUR1 222 488 EUR
Kassaflöde-186 799 EUR6 737 347 EUR
Investering/ MW1 100 000 EUR6 791 600 EUR
Total projektinvestering 5 500 000 EUR33 958 000 EUR
Återbetalningstid-5 år

Kundexempel – Industriell aktör självförsörjande på el

 • Kunden är en industriell aktör som producerar el för egen användning
 • Azelio erbjuder kunden en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt
 • Genom att byta från dieselgenerator till Azelios system kan kunden uppnå kostnadsbesparingar om mer än 5 miljoner EUR per år
INDUSTRIELL AKTÖR SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ EL
DIESELGENERATOR
AZELIO
Årlig produktion (5 MW anläggning med 78% kapacitet)33 960 MWh33 960 MWh
LCOE (EUR/MWh)256 EUR107 EUR
Total elkostnad8 693 835 EUR3 646 317 EUR
Total kostnadsbesparing-5 047 518 EUR

Hållbarhet

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall vara en naturlig del i vår verksamhet för att uppnå effektivitet och kvalitet. För oss på Azelio innebär detta att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Ett steg i detta är ett löpande arbete med våra processer som syftar till att främja medarbetarnas vardag för att kunna fokusera på rätt uppgifter. Alla personalledande chefer utbildas inom Arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Behovet av utbildning inom arbetsmiljö ser vi över löpande.

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Azelios intresse att upprätthålla högre standard än detta. Vi ser det som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. Vi har tecknat en sjukvårdsförsäkring för våra anställda med tillgång till snabbt stöd och specialistvård. Azelio är anslutet till Teknikföretagen och har kollektivavtal med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och IF Metall.

Azelio ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män och vi arbetar för att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män. Lönekartläggningen 2018 avseende jämförelser av arbeten som är att betrakta som lika eller likvärdiga visade inte några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi ska som arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och mångfald. Detta innebär att vi ska förebygga och motverka diskriminering, tillvarata allas kompetens och respektera olik¬heter oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning.

Vi utvärderar alla våra leverantörer enligt Azelio Ethics standard.

Medarbetare

Förmågan att attrahera och behålla medarbetare är en stark konkurrensfördel, då bristen p�� rätt kompetens är en av de största utmaningarna för företagens framgång och tillväxt. Azelio har under 2018 rekryterat in ett flertal nyckelkompetenser till verksamheten som är av stor vikt i enlighet med målen i affärsplanen. Från 61 anställda i juni 2018 hade Azelio ca 80 anställda 31:a december 2018, samt en ökning av ca 20 heltidskonsulter.

Azelio arbetar för att motverka diskriminering och trakasserier och verkar för ökad jämställdhet. Bolaget har fortsatt att eftersträva en bra balans mellan ålder, kön och etnicitet. Av de 21 medarbetare som startade under 2018 är 6 kvinnor, och ytterligare 5 kvinnor startar under första kvartalet 2019, vilket är en ökning med 55 %.

Koncernens nyckeltal

 
JAN–DEC 2018
JAN–DEC 2017
Nettoomsättning, tkr1 9422 921
Rörelseresultat, tkr-91 959-95 645
Årets resultat, tkr-91 845-97 443
Resultat per aktie, kr-0,77-0,77
Eget kapital, tkr561 876237 146
Soliditet, %87%83%
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr-36 015-83 876

Mål

Azelio har som målsättning att tillhandahålla förnybar elektricitet till låg kostnad genom energilagring och distribution vid behov. Bolaget ska erbjuda det mest kostnadseffektiva alternativet för styrbar och distribuerad elproduktion och vara bidragande till utvecklingen mot att förnybar energi ska utgöra en majoritet av den framtida globala energimixen. 

För att uppnå ovanstående har Bolaget följande målsättning för 2019 till 2021:

2019
 • Tecknat avtal med partner/samordnare på prioriterade marknader
 • Installation och driftsättning av verifieringsprojekt i Marocko
2020
 • Verifieringsdata presenterad från verifieringsprojekt i Marocko
 • Första kommersiella order för ett mindre projekt
 • Installation och driftsättning av verifieringsprojekt för produktion
2021
 • Verifieringsdata presenterad från verifieringsprojekt för produktion
 • Påbörjad volymproduktion
 • Installation och driftsättning av första kommersiella projektet
 • Produktionskapacitet på 5 000 system per år och skift

Produktionsmål

Azelio har följande mål för årlig produktion av Stirlingmotorer:

2021: 1 500 enheter
2022: 6 000 enheter
2023: 17 000 enheter
2024: 35 000 enheter

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

KONCERNEN

Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken har bedrivits under räkenskapsåret.

MODERFÖRETAGET

Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken har bedrivits under räkenskapsåret.