Arrow scroll

Resultaträkning - moderföretaget

Belopp i krNot20182017
Nettoomsättning31 941 6012 920 586
Aktiverat arbete för egen räkning66 391 82672 980 110
Övriga rörelseintäkter42 007 4502 701 203
 70 340 87878 601 899
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter-7 757 626-9 293 443
Övriga externa kostnader5-64 719 796-79 645 741
Personalkostnader6-69 769 812-65 664 336
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-15 529 900-15 169 492
Övriga rörelsekostnader-214 670-65 237
Rörelseresultat7-87 650 926-91 236 350
Resultat från finansiella poster  
Resultat från andelar i koncernföretag8-6 864 576-1 150 063
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar9-1 683 09437 614
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10395 246446 490
Räntekostnader och liknande resultatposter11-289 157-2 327 727
Resultat efter finansiella poster-96 092 507-94 230 036
Resultat före skatt-96 092 507-94 230 036
Skatt på årets resultat12--
Årets resultat-96 092 507-94 230 036