Arrow scroll

Resultaträkning - koncernen

Belopp i krNot20182017
Nettoomsättning31 941 6012 920 586
Aktiverat arbete för egen räkning66 391 82672 980 110
Övriga rörelseintäkter42 007 4502 701 203
 70 340 87878 601 899
Rörelsens kostnader  
Råvaror och förnödenheter-7 757 626-9 293 443
Övriga externa kostnader5-65 820 546-81 383 497
Personalkostnader6-72 960 581-68 310 464
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar-15 546 330-15 193 785
Övriga rörelsekostnader-214 670-65 237
Rörelseresultat7-91 958 874-95 644 527
Resultat från finansiella poster  
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar9-37 614
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter10402 765462 429
Räntekostnader och liknande resultatposter11-289 157-2 298 798
Resultat efter finansiella poster-91 845 266-97 443 281
Skatt på årets resultat12--
Årets resultat-91 845 266-97 443 281
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare-91 845 266-97 443 281