Arrow scroll

Not 6 - Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

 2018 Varav män2017 Varav män
Moderföretaget      
Sverige64 82%79 84%
Totalt i moderföretaget64 82%79 84%
Dotterföretag      
Kina4 75%5 80%
Totalt i dotterföretag4 75%5 80%
Koncernen totalt68 82%84 84%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

 2018-12-31 2017-12-31
 Andel kvinnor Andel kvinnor
Moderföretaget   
Styrelsen0% 0%
Övriga ledande befattningshavare0% 17%
Koncernens resultat 
Styrelsen0% 0%
Övriga ledande befattningshavare0% 14%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

 20182017
 Löner och ersättningar Sociala kostnaderLöner och ersättningar Sociala kostnader
Moderföretaget44 814 988 21 295 63544 802 942 20 285 713
(varav pensionskostnad) 1)(5 449 268) 1)(5 512 078)
Dotterföretag2 707 239 467 2312 116 115 532 255
(varav pensionskostnad)  (-)  (-)
Koncernen totalt47 522 227 21 762 86646 919 057 20 817 968
(varav pensionskostnad) 2)(5 449 268) 2)(5 512 078)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 422 420 (f.å. 402 000) företagets VD och styrelse. Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

2) Av koncernens pensionskostnader avser 422 420 (f.å. 402 000) företagets VD och styrelse. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

 20182017
 Styrelse och VDÖvriga anställdaStyrelse och VDÖvriga anställda
Moderföretaget3 847 22940 967 7593 696 93841 106 005
(varav tantiem o.d.)(-) (-) 
Dotterföretaget1 822 986884 253900 0001 216 115
(varav tantiem o.d.)(-) (-) 
Koncernen totalt5 670 21541 852 0124 596 93842 322 120

Ledande befattningshavares ersättningar

 2018
Moderföretaget    
TkrGrundlön, styrelsearvodenRörlig, ersättningÖvriga, förmånerPensionskostnad
Styrelsens ordförande531---
Styrelseledamot Kent Janér150---
Styrelseledamot Mattias Bergman121---
Styrelseledamot Pär Nuder159---
Styrelseledamot Bertil Villard159---
Styrelseledamot Hicham Bouzekri4---
Styrelseledamot Christopher Beaufait107---
Verkställande direktör2 428--422
Andra ledande befattningshavare (7 pers.)9 604--1 161
Summa13 264--1 583
     
 2017
Moderföretaget    
TkrGrundlön, styrelsearvodenRörlig, ersättningÖvriga, förmånerPensionskostnad
Styrelsens ordförande500-- 
Styrelseledamot Göran Gezelius150-- 
Styrelseledamot Tomas Kåberger150-- 
Styrelseledamot Pär Nuder150-- 
Styrelseledamot Bertil Villard150-- 
Styrelseledamot Alex Westlake150-- 
Verkställande direktör1 335--402
Andra ledande befattningshavare (4 pers.)6 105--785
Summa8 690-- 

Aktierelaterade ersättningar

Personaloptionsprogram

Bolaget har per 2018 inga personaloptionsprogram.