Arrow scroll

Not 5 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer

 20182017
Koncern  
KPMG AB  
Revisionsuppdrag364 000415 156
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget705 037-
Great Wall Certified Public Accountants Co. Ltd  
Revisionsuppdrag49 65844 247
Moderföretag  
KPMG AB  
Revisionsuppdrag364 000415 156
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget705 037-
   

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.