Arrow scroll

Not 30 - Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen. Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

 20182017
Koncernen  
Avskrivningar15 546 33015 193 805
Nedskrivning lager3 087 6322 470 573
Avsättningar-71 287-2 259 283
Övriga ej kassaflödespåverkande poster64 983
 18 627 65815 405 094
 20182017
Moderföretaget  
Avskrivningar15 529 90015 169 492
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar6 864 5761 150 063
Nedskrivning lager3 087 6322 470 573
Avsättningar-71 287-2 259 283
Nedskrivning fordran dotterbolag1 683 094
Övriga ej kassaflödespåverkande poster64 983
 27 158 89816 530 845