Arrow scroll

Not 29 - Likvida medel

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Banktillgodohavanden331 196 08818 019 543
 331 196 08818 019 543

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

 2018-12-312017-12-31
Moderföretaget  
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:  
Banktillgodohavanden330 060 93114 244 855
 330 060 93114 244 855

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:

- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.

- De kan lätt omvandlas till kassamedel.

- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.