Arrow scroll

Not 21 - Övriga avsättningar

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Garantireserv-71 287
 -71 287
Moderföretaget  
Garantireserv-71 287
 -71 287
 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Redovisat värde vid årets början71 2872 330 570
Avsättningar som gjorts under året1--
Belopp som tagits i anspråk under året--1 420 077
Outnyttjade belopp som har återförts under året-71 287-839 206
Redovisat värde vid årets slut071 287
 2018-12-312017-12-32
Moderföretaget  
Redovisat värde vid årets början71 2872 330 570
Avsättningar som gjorts under året1--
Belopp som tagits i anspråk under året--1 420 077
Outnyttjade belopp som har återförts under året-71 287-839 206
Redovisat värde vid årets slut071 287
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.  

Garantireserven avser beräknade framtida garantiåtaganden för sålda produkter.