Arrow scroll

Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

I samband med upprättandet av de finansiella rapporterna måste styrelsen och företagsledningen för Azelio göra bedömningar och antaganden som påverkar balansräknings- och resultaträkningsposter samt sammanhängande information. Nedanstående poster bedöms vara de viktigaste posterna för förståelsen av de finansiella rapporterna utifrån bedömningarnas betydelse och osäkerhet. Förutsättningarna för Azelio ändras löpande vilket betyder att dessa bedömningar kan komma att förändras.

Nedskrivningsprövning för aktiverade utvecklingskostnader, lager samt aktier i dotterbolag

Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade utvecklingskostnader, lager och aktier i dotterbolag förutsätter att den affärsplan som finns kommer att realiseras. De förväntade framtida försäljningsvolymerna är så pass omfattande att de diskonterade kassaflödena från dessa med god marginal kan rättfärdiga nuvarande värderingar. Företaget bedömer att sannolikheten är god att genomföra affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar. Utifrån denna bedömning föreligger därmed inget nedskrivningsbehov enligt de nedskrivningsprövningar som genomförts av bolagets aktiverade utvecklingskostnader dess lager eller värdet på aktier i dotterbolag .

Bolagets aktiverade utvecklingskostnader har gjorts inom olika teknologier. Samtliga är dock kopplade till Stirlingmotorn och det termiska lagret, vilka är de primära teknologier som bolaget bygger sin verksamhet på.

Utvecklandet av teknologin i gasmotorn har enligt styrelsen varit en förutsättning för nuvarande solmotor, till följd av tekniska synergier. Till följd av det nära sambandet mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte maskinerna som separata kassagenererande enheter. Den nya solmotorn är en vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har inga nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för tidigare versioner. Däremot har utrangeringar i lager gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av produkterna.

Värdering av underskottsavdrag

Per bokslutsdagen hade Azelio skattemässiga underskottsavdrag av näringsverksamhet som beräknas uppgå till kSEK 730 968. Dessa underskottsavdrag har inte åsatts något värde i balansräkningen då bolaget historiskt sett inte tidigare redovisat något skattemässigt överskott.

Fram tills den tidpunkt då bolaget får igång sin försäljning finns ett beroende av tillskott från aktieägarna eller andra externa investerare för att kunna säkerställa fortsatt drift. Per bokslutsdagen hade koncernen en likviditet uppgående till kSEK 331 196 vilket bedöms vara tillräckligt för bolagets drift under kommande 12 månader. För perioden därefter finns inga bindande förpliktelser som säkerställer bolagets finansiering.