Arrow scroll

Not 19 - Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 323 809 528, disponeras enligt följande:

  
Balanseras i ny räkning323 809 528
Summa323 809 528