Arrow scroll

Not 17 - Andelar i koncernföretag

 2018-12-312017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början17 189 78416 039 721
Tillskott1 401 1031 150 063
Vid årets slut18 590 88617 189 784
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början-11 676 309-10 526 246
Årets nedskrivningar-6 864 576-1 150 063
Vid årets slut-18 540 885-11 676 309
Redovisat värde vid årets slut50 0015 513 475

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

 2018-12-31  2017-12-31
Dotterföretag / Org nr / SäteAntal andelarAndel i % i)Redovisat värdeRedovisat värde
Cleanergy (Beijing) New Energy Technology Co. Ltd110015 513 475
Cleanergy AB, 559153-7542, Göteborg50010050 000 
   50 0015 513 475

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.