Arrow scroll

Not 16 - Inventarier, verktyg och installationer

 2018-12-312017-12-32
Koncernen  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början26 659 45421 631 755
Nyanskaffningar1 091 8936 121 536
Avyttringar och utrangeringar-6 085 320-1 093 837
Årets omräkningsdifferenser578-
Vid årets slut21 666 60426 659 454
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-16 989 351-14 536 960
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar6 020 3371 096 393
Årets avskrivning-3 899 963-3 548 784
Vid årets slut-14 868 977-16 989 351
Redovisat värde vid årets slut6 797 7119 670 103
 2018-12-312017-12-32
Moderföretaget  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början26 510 36321 482 664
Nyanskaffningar1 091 8936 121 536
Avyttringar och utrangeringar-6 085 320-1 093 837
Vid årets slut21 516 93526 510 363
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början-16 857 404-14 430 797
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar6 020 3371 095 277
Årets avskrivning på anskaffningsvärden-3 883 533-3 521 884
Vid årets slut-14 720 600-16 857 404
Redovisat värde vid årets slut6 796 3359 652 959