Arrow scroll

Not 14 - Pågående investering i immateriell anläggningstillgång

 2018-12-312017-12-31
Koncernen  
Förskott vid årets början--
Under året upparbetade kostnader1 353 008-
Redovisat värde vid årets slut1 353 008-
Moderföretaget  
Förskott vid årets början--
Under året upparbetade kostnader1 353 008-
Redovisat värde vid årets slut1 353 008-