Arrow scroll

Kassaflödesanalys - moderföretaget

Belopp i krNot20182017
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster28-96 092 507-94 230 036
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet3027 158 89816 530 845
 -68 933 609-77 699 191
Betald inkomstskatt-226 855-217 066
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-69 160 464-77 916 257
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager3 531 803-622 000
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-396 4201 909 659
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder34 198 980-9 462 583
Kassaflöde från den löpande verksamheten-31 826 101-86 091 181
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-1 091 892-6 276 551
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-66 391 826-72 980 114
Förvärv av finansiella tillgångar-1 401 103-1 150 063
Kassaflöde från investeringsverksamheten-68 884 821-80 406 728
Finansieringsverksamheten  
Nyemission416 066 553205 731 454
Teckningsoptionsprogram600 200
Upptagna lån
Amortering av lån-139 755-45 170 196
Kassaflöde från finansieringsverksamheten416 526 998160 561 258
Årets kassaflöde315 816 075-5 936 651
Likvida medel vid årets början14 244 85520 181 506
Likvida medel vid årets slut29330 060 93114 244 855