Arrow scroll

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i kr20182017
Den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster28-91 845 235-97 446 976
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet3018 627 65815 405 094
 -73 217 577-82 041 882
Betald inkomstskatt-226 855-217 066
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital-73 444 432-82 258 948
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager3 531 803-622 000
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar-257 0273 667 423
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder34 154 223-4 662 271
Kassaflöde från den löpande verksamheten-36 015 433-83 875 796
Investeringsverksamheten  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar-1 108 322-6 276 551
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar-66 391 826-73 004 426
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten-67 500 149-79 280 978
Finansieringsverksamheten  
Nyemission416 066 553205 731 454
Teckningsoptionsprogram600 200
Upptagna lån
Amortering av lån-139 755-45 170 195
Kassaflöde från finansieringsverksamheten416 526 998160 561 259
Årets kassaflöde313 011 417-2 595 515
Likvida medel vid årets början18 019 54320 858 948
Kursdifferens i likvida medel165 127-243 890
Likvida medel vid årets slut29331 196 08818 019 543