Arrow scroll

Eget kapital - moderföretaget

2018-12-31Bundet eget kapitalFritt eget kapital 
 AktiekapitalFond för utvecklingsutgifterÖverkursfondBal.res. inkl årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans9 753 337157 251 736890 604 593-810 910 083246 699 584
Årets resultat   -96 092 507-96 092 507
Transaktioner med ägare     
Nyemission11 420 411 401 366 2033 279 939416 066 553
Sålda teckningsoptioner --600 200600 200
Summa11 420 411-401 366 2033 880 139416 666 753
Omföring mellan poster i eget kapital     
Omföring 65 038 818 -65 038 8180
Summa-65 038 818--65 038 8180
Vid årets utgång21 173 748222 290 5541 291 970 796-968 161 269567 273 830

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 323 809 528, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 323 809 528
Summa 323 809 528

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.