Arrow scroll

Balansräkning - moderföretaget

Belopp i krNot2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten13291 223 681237 599 827
Pågående investering i immateriell anl��ggningstillgång141 353 008
 292 576 689237 599 827
Materiella anläggningstillgångar  
Nedlagda utgifter på annans fastighet15986 8961 218 298
Inventarier, verktyg och installationer166 796 3359 652 959
 7 783 23110 871 257
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag1750 0015 513 475
 50 0015 513 475
Summa anläggningstillgångar300 409 921253 984 559
Omsättningstillgångar  
Varulager m m  
Råvaror och förnödenheter8 809 49511 090 584
Färdiga varor och handelsvaror617 5503 528 945
Förskott till leverantörer178 6311 605 582
 9 605 67616 225 111
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar69 0081 208 088
Fordringar hos koncernföretag1 645 282
Aktuell skattefordran918 985714 955
Övriga fordringar188 983941 844
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter183 040 782859 632
 4 217 7575 369 801
Kassa och bank  
Kassa och bank330 060 93114 244 855
 330 060 93114 244 855
Summa omsättningstillgångar343 884 36435 839 767
SUMMA TILLGÅNGAR644 294 285289 824 326
   
EGET KAPITAL OCH SKULDERNot2018-12-312017-12-31
Eget kapital19  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital21 173 7489 753 337
Fond för utvecklingsutgifter222 290 554157 251 736
 243 464 303167 005 073
Fritt eget kapital  
Överkursfond1 291 970 796890 604 593
Balanserat resultat-872 068 761-716 680 047
Årets resultat-96 092 507-94 230 036
 323 809 52879 694 510
 567 273 830246 699 584
Avsättningar  
Övriga avsättningar2171 287
 71 287
Långfristiga skulder22  
Övriga skulder22 850 33922 990 094
 22 850 33922 990 094
Kortfristiga skulder  
Förskott från kunder218 010
Leverantörsskulder34 331 8015 308 591
Övriga skulder2 080 8493 666 053
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2317 757 46610 870 708
 54 170 11620 063 362
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 644 294 285289 824 326