Arrow scroll

Balansräkning - koncernen

Belopp i krNot2018-12-312017-12-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten13291 223 681237 599 827
Pågående investering i immateriell anläggningstillgång141 353 008
 292 576 689237 599 827
Materiella anläggningstillgångar  
Nedlagda utgifter på annans fastighet15986 8961 218 298
Inventarier, verktyg och installationer166 797 7119 670 103
 7 784 60710 888 401
Summa anläggningstillgångar300 361 296248 488 228
Omsättningstillgångar  
Varulager m m  
Råvaror och förnödenheter8 809 49511 090 584
Färdiga varor och handelsvaror617 5503 528 945
Förskott till leverantörer178 6311 605 582
 9 605 67616 225 111
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar69 0081 208 088
Aktuell skattefordran918 985714 955
Övriga fordringar336 0241 060 970
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter183 156 9311 077 072
 4 480 9484 061 085
Kassa och bank  
Kassa och bank331 196 08818 019 543
 331 196 08818 019 543
Summa omsättningstillgångar345 282 71238 305 739
SUMMA TILLGÅNGAR645 644 008286 793 967
Belopp i krNot2018-12-312017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital19  
Aktiekapital21 173 7489 753 337
Övrigt tillskjutet kapital1 291 970 796890 604 593
Omräkningsreserv-340 825-249 798
Balanserat resultat inkl årets resultat-750 927 623-662 962 495
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare561 876 096237 145 637
Summa eget kapital561 876 096237 145 637
Avsättningar  
Övriga avsättningar2171 287
 71 287
Långfristiga skulder22  
Övriga skulder22 850 33922 990 094
 22 850 33922 990 094
Kortfristiga skulder  
Förskott från kunder218 010
Leverantörsskulder34 331 8015 308 591
Övriga skulder8 828 30510 189 640
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter2317 757 46610 870 709
 60 917 57226 586 950
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER645 644 008286 793 968