Arrow scroll

Året i korthet

Sammanfattning om företaget

Tillgång till elektricitet är en förutsättning samhällsutveckling. Idag saknar över en miljard människor access till ett elnät och ännu fler har en otillförlitlig nätkoppling. Majoriteten av dessa lever i regioner där tillgången på energi från solen är som störst. Problemet är att teknologin fram till idag har satt en begränsning till att nyttja solenergin endast under soltimmar. När solen gått ner, då efterfrågan på el blir som störst, täcks behovet av starkt förorenande och dyra dieselgeneratorer som en kontinuerlig baskraft av elektricitet.

Azelio har en unik lösning för att lagra termisk energi (värme) och på så sätt nyttja, t ex solen som värmekälla för att producera hållbar el via en Stirlingmotor, kostnadseffektivt under dygnets alla timmar. Lösningen är distribuerad är därför inte beroende av ett elnät. Den lagrade värmen kan närsomhelst dras ut ur lagret till Stirlingmotorn och med en hög effektivitet om ca. 30 % omvandlas till elektricitet. Systemet är fritt från utsläpp och energilagret består av en aluminiumlegering som inte tappar kapacitet eller degraderas över tid utan kan återvinnas i framtida installationer.

Genom sin skalbarhet är Azelios lösning kostnadseffektiv redan från 0,1 MW upp till 100 MW. Genom förmågan att effektivt lagra värme och producera elektricitet under dygnets alla timmar ger lösningen en tillförlitlig och hållbar elproduktion som till stor del kan ersätta dieselgeneratorernas funktion som en kontinuerlig och distribuerad baskraft.

Azelios kundgrupper inkluderar mindre samhällen, fabriker, sjukhus, industriparker, etc. som saknar koppling till ett elnät, eller har en svag koppling men är i behov av kontinuerlig och pålitlig elförsörjning. Här skapar Azelios lösning en stor skillnad både för minskade utsläpp och sänkta kostnader.

Desert landscape with Azelio tower

Juni 2018: Demonstration av lagringslösning

Väsentliga händelser under året

Utökat samarbete med Masen

I början av 2018 skrev Azelio (dåvarande Cleanergy) ett fördjupat samarbetsavtal med Marockanska statliga Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) inom produktutveckling, verifiering och kommersialisering. Masen har en central roll i industrialiseringen av bolagets produkter och har även en plats i Azelios styrelse.

Kraftigt övertecknad riktad emission och byte av namn

I juni tog Azelio in en kraftigt övertecknad riktad emission om 105 miljoner kronor. Bolaget bytte även namn från Cleanergy till Azelio för att stärka sin unika position på den globala marknaden där flera bolag existerar med namnet Cleanergy eller mycket liknande.

Demonstration av lagringslösningen

I slutet av juni gjorde Azelio en publik demonstration av lagringslösningen i Azelios utvecklingsfaciliteter i Åmål med ett mycket gott resultat. Under demonstrationen värmdes lagret med hjälp av ett värmeelement, och värmen omsattes sedan till elektricitet via Stirlingmotorn. Demonstratonseventet var välbesökt av både befintliga ägare och media. Efter demonstrationen i juni har förfrågningar om Azelios unika lösning inkommit från totalt 52 länder med 110 projekt till ett potentiellt ordervärde om 50 miljarder kronor.

För att hantera dessa förfrågningar samt leda aff��ren framåt har Azelio bland annat anställt Dr. Ralf Wiesenberg som VP Business Development. Med sina 22 år inom energibranschen och 10 år inom koncentrerad solenergi och termisk lagring bidrar Ralf med stor erfarenhet till Azelios globala ansats och kommersiella utveckling.

Listade på Nasdaq First north

Den 10:e december noterades Azelio på Nasdaq First North, trots en period av stor osäkerhet på börsen. Emissionen i samband med noteringen gav ett kapitaltillskott på 242 miljoner kronor före emissionskostnader. Noteringen innebar även ca 2 200 nya ägare i bolaget och ett flertal starka och långsiktiga institutionella ägare.

Time Square Billboard Nasdaq Introduces Azelio

December 2018: Azelio listas på Nasdaq First North

Azelio i siffror 2018

Periodens resultat ökade till:

-91 845 tkr

(-97 443 tkr)

Periodens intäkter inkl. aktiverat arbete:

70 341 tkr

(78 602  tkr)

Kassaflödet ökade till:

313 011  tkr

(-97 443 tkr)

Organisationsutveckling

Marika Olsson, HR uttalar sig om organisationens utveckling:

”Vi har under 2018 fortsatt att bygga våra interna värderingar och knyta våra anställda närmare verksamheten. Den avgörande faktorn till våra framgångar under årets och framtida utveckling är engagerade och målinriktade medarbetare. Förmågan att attrahera och behålla personal är en stark konkurrensfördel, då bristen på rätt kompetens är en av de största utmaningarna för framgång och tillväxt. Vi har under 2018 rekryterat in ett flertal nyckelkompetenser till verksamheten som är av stor vikt i enlighet med affärsplanen."

Våra värderingar har varit viktiga under årets rekryteringar
Engagemang: Driv, passion och glädje för det vi skapar är viktigt för oss i verksamheten
Nyskapande: Vårt mod, vår nyfikenhet och inspiration driver oss framåt
Gemenskap: Vi samarbetar, uppmuntrar varandra och inkluderar alla
Hållbarhet: Engagemang, nyskapande och gemenskap är det som bidrar till en hållbar framtid och ett hållbart arbetsliv

Marika Olsson, HR

"Vi ser ett ökat intresse av att vilja bidra till en hållbar framtid och att arbeta med förnyelsebar energi. Allt fler och mycket kvalitativa kandidater är intresserade av våra utlysta tjänster och vi ser även ett ökat generellt intresse, fler kontakter och frågor, fler spontana ansökningar, fler studenter som vill genomföra sina uppsatser och arbeta tillsammans med Azelio.

Vi har fortsatt att eftersträva en bra balans mellan ålder, kön och etnicitet. Av de 21 medarbetare som började hos oss under 2018 är sex stycken kvinnor och ytterligare fem kvinnor startar under första kvartalet 2019, vilket är en ökning med 55%.

Att varumärket förknippas med en god företagskultur, god hälsa och respekt för medarbetare är en stor fördel när vi ska attrahera rätt kompetens. Vi vill skapa en arbetsplats där alla kan utvecklas och utmanas, känna sig trygga och ha rätt förutsättningar. Vi strävar efter att bibehålla och utveckla en företagskultur som känneteck¬nas av högt i tak, korta beslutsvägar, samarbete och möjlighet till kontinuerlig utveckling. Det är viktigt att våra medarbetare bidrar och utvecklas utan att förlora balansen mellan arbete och fritid. Vår frisknärvaro under 2018 var höga 96%.

Vår tro på våra medarbetare rustar oss för framtiden och skapar en organisation som är redo att anta utmaningar, och vi vill bli ännu bättre.”

 - Marika Olsson, HR 

Partnernätverk

Azelios strategiska internationella partnerskap

läs mer om våra samarbeten

Finansiell information

Förvaltnings­berättelsen

Läs mer om vår verksamhet