November 28th 2019

Styrelsen i Azelio har beslutat om en delvis garanterad företrädesemission om cirka 350 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Azelio AB (publ) (”Azelio” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagstämman den 26 november 2019, beslutat om en delvis garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 49 405 405 aktier (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,10 kronor per aktie. Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen. På grund av en utökad teckningsförbindelse från Kent Janér (genom Blue Marlin AB), en teckningsförbindelse från Lars Thunell (genom LHT Invest AB) och ytterligare garantiåtaganden är Företrädesemissionen nu säkerställd till cirka 300 miljoner kronor.

Sammanfattning

 • Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att finansiera Bolagets löpande verksamhet och kommersialiseringen av dess teknologi för termisk energilagring (TES) och Stirling-baserad hållbar elproduktion.
 • Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier i Företrädesemissionen.
 • Avstämningsdag för att delta i Företrädesemissionen är den 5 december 2019.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen är den 9–23 december 2019.
 • Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen.
 • Teckningskursen i Företrädesemissionen är 7,10 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 32 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter, baserat på stängningskursen för Azelio-aktien den 27 november 2019 på Nasdaq First North Growth Market.
 • För befintliga aktieägare som avstår från att delta i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt 53,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen.
 • Vissa av Bolagets större aktieägare, inklusive Kent Janér (genom Blue Marlin AB), Back in Black Capital Ltd och Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, samt personer ur styrelse och ledning, inklusive Bo Dankis (genom bolag), Bertil Villard, Pär Nuder (genom bolag), Lars Thunell (genom LHT Invest AB), Jonas Eklind och Kennet Lundberg, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 90 miljoner kronor, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen.
 • Vissa befintliga aktieägare och externa garanter, har med sedvanliga villkor lämnat garantiåtaganden upp till en teckningsnivå om 300 miljoner kronor i Företrädesemissionen som sammanlagt uppgår till 210 miljoner kronor, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.
 • I tillägg till teckningsförbindelser och garantiåtaganden har Alfred Berg Kapitalförvaltning AB/BNP Paribas indikerat att de avser teckna sin pro rata–andel av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 9 miljoner kronor eller cirka 2,6 procent av Företrädesemissionen.

Bakgrund och motiv

Utvecklingen av Azelios teknologi fortsätter. Sedan Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market i december 2018 har Bolaget vidareutvecklat och utökat användningsområdena för sin termiska energilagringslösning i den utsträckning att inlagring av energi nu även kan ske genom elektricitet, till skillnad från tidigare då inlagring endast kunde ske genom koncentration av termisk energi från solen.

Den förbättrade lösningen öppnar nya marknader för Azelio, eftersom den nya teknologin kan användas tillsammans med redan etablerade tekniker för förnybar energi, såsom solceller (”PV”) och vindkraft. Den förbättrade lösningen gör det således möjligt för Azelio att även erbjuda sin teknologi i geografiska marknader som har kommersiella förutsättningar för solceller och vindkraft men som inte har tillräckligt goda förutsättningar för koncentrerad solkraft (”CSP”), exempelvis Indien. Detta har resulterat i en avsevärd ökning av den adresserbara marknaden för Azelios lösning, eftersom den befintliga och fortsatta utbyggnaden av intermittent hållbar elproduktion genom solceller och vindkraft medför stor användning för energilagring. Den nya lösningen innebär även att Bolagets lagringssystem kan anslutas direkt till, och således laddas från, det befintliga elnätet. Elektricitet kan sedan produceras närhelst behov föreligger, exempelvis i syfte att hantera obalanser i nätets prissättning eller för effektutjämning. Det är Bolagets bedömning att Azelios lagringslösning i många sammanhang kommer att vara den mest konkurrenskraftiga lösningen för distribuerad och behovsstyrd elproduktion med lagringskapacitet för användning dygnet runt.

Azelios tekniklösning är ett system för termisk energilagring (”TES”) med en Stirlingmotor som omvandlar termisk energi till elektricitet. Med effektiv lagring och omvandling av termisk energi till elektricitet kan Azelio erbjuda industrier och samhällen i stora delar av världen en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för stabil och behovsstyrd lokal elproduktion. Bolagets teknik är dessutom modulär, vilket innebär att den kan användas i såväl stor som liten skala och kan anpassas efter specifika kundbehov.

Azelios Stirlingmotor har tillverkats i 177 exemplar vilka har ackumulerat över två miljoner driftstimmar globalt, varav flertalet driftstimmar har genomförts i kommersiella anläggningar med gasversionen av motorn, där biogas används som bränsle. Bolagets system för termisk energilagring har demonstrerats i en testanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Som en del av den fortsatta kommersialiseringen av Bolagets termiska energisystem kommer ett verifieringsprojekt att genomföras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen från och med fjärde kvartalet 2019, där två av Bolagets system för termisk energilagring med laddning genom elektricitet från solceller kommer att installeras. Målet med verifieringsprojektet är att generera driftsdata som kan ligga till grund för framtida finansiering av system från Bolagets kunder.

Bolaget bedömer att behovet av Azelios teknologi är stort. Mer än en miljard människor saknar idag tillgång till elektricitet och mer än två miljarder människor saknar tillgång till stabila elnät. I tillägg till redan planerade åtaganden krävs det ytterligare investeringar om 220 miljarder USD fram till 2030 för att säkra tillgång till små lokala nät, så kallade ”micro grids” och ”mini grids”, för cirka 500 miljoner människor. [1] Azelios teknologi kan ersätta kostsam lokal produktion baserad på diesel eller gas och därmed säkerställa kontinuerlig miljövänlig elförsörjning. Detta är särskilt viktigt för processindustrier, men även för samhällsfunktioner såsom sjukhus och infrastruktur. Potentialen för den förbättrade energilagringslösningen i utvecklade länder med utbredd intermittent hållbar elproduktion ökar när behovet av förnybar baskraft växer.

Syftet med Företrädesemissionen är främst att finansiera Bolagets löpande verksamhet och dess fortsatta industrialisering av systemets design, konstruktion och produktion, med målet att nå industriell volymproduktion 2021. Azelio avser även att stärka Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation i syfte att öka kännedomen om Bolaget för att etablera, upprätthålla samt utveckla relationer med potentiella kunder på de marknader Bolaget bedömer som intressanta. Under andra halvan av 2019 har Bolaget ingått samförståndsavtal (så kallade ”Memorandums of Understanding”) för kommersiella order på sin teknologi och bedömer att de första kommersiella orderna på Bolagets system kan komma att erhållas under första halvåret 2020. Bolaget avser att genomföra ytterligare investeringar i produktionen såsom i verktyg och produktionsutrustning, samt rekrytering och utbildning av produktionspersonal och investeringar i dator- och produktionssystem.

Användning av emissionslikviden

Om Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 310 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader relaterade till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 40 miljoner kronor. Azelio avser att använda emissionslikviden för att finansiera exempelvis Bolagets pågående industrialisering, personal, produktdesign och verifiering, försäljningsorganisationen, prototypmaterial, produktionsutrustning och för administration och allmänna företagsändamål.

Om Företrädesemissionen fulltecknas bedömer styrelsen att Bolagets rörelsekapital räcker fram till september 2020. Styrelsen bedömer att Bolaget därefter kommer behöva ytterligare kapital om cirka 300 miljoner kronor tills Bolaget blir kassaflödespositivt, vilket det bedöms vara från slutet av 2021, under förutsättning att Bolaget kan erhålla förskottsbetalningar från kunder på för branschen sedvanliga villkor. Till grund för beräkningarna av framtida kassaflöden ligger antaganden om framtida kommersiella order och avtalad prissättning enligt dessa order. Bolaget förväntar sig betydande kassaflöden från externa kunder från början av andra kvartalet 2021 och har gjort antaganden om att kunna erhålla förskottsbetalning i samband med erhållande av order. Avvikelser från dessa antaganden i fråga om till exempel volym, pris, betalningsmodell och tidpunkt skulle kunna innebära att Bolagets finansiering behöver tidigareläggas eller utökas. Antagandena har också utgått från dagens växelkurser och råvarupriser. Bolaget bedömer att som en del av detta ytterligare finansieringsbehov om 300 miljoner kronor skulle Bolaget kunna erhålla upp till 150 miljoner kronor i finansiering från exempelvis banklån, offentliga bidrag och mjuka lån (så kallade ”soft loans”). Om Företrädesemissionen i stället tillför Bolaget cirka 263 miljoner kronor efter avdrag för transaktionskostnader, vilket motsvarar ett belopp om cirka 300 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader som täcks av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, bedömer styrelsen att Bolaget kommer ha tillräckligt med rörelsekapital fram till augusti 2020 och därefter ha ett ytterligare finansieringsbehov om cirka 350 miljoner kronor.
  
Företrädesemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av extra bolagsstämman den 26 november 2019, beslutat om nyemission om högst cirka 350 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 5 december 2019.

Befintliga aktieägare i Bolaget erhåller en teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier i Företrädesemissionen, till teckningskursen 7,10 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 32 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av teckningsrätter baserat på stängningskursen den 27 november 2019 på Nasdaq First North Growth Market. Företrädesemissionen kommer tillföra Azelio högst 350 778 375,50 kronor, före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 49 405 405 aktier.

Företrädesemissionen kommer att resultera i en ökning av aktiekapitalet om högst cirka 24 702 703 kronor. Vid full teckning kommer antalet aktier i Azelio, efter Företrädesemissionen, att uppgå till högst 91 752 900 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst cirka 45 876 451 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt motsvarande cirka 53,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Sista dagen för handel i Azelios aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 3 december 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 9–23 december 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 9–23 december 2019. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och sista dag för betalning.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska tilldelning ske enligt följande:

 • I första hand ska tilldelning ske till dem som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare nya aktier, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen den 5 december 2019 eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier;
 • i andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte kan ske, genom lottning; och
 • i tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske upp till en teckningsnivå om 300 miljoner kronor till dem som genom avtal ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i enlighet med vad som tidigare har överenskommits med garanterna.

De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 4 december 2019.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

Vissa av Bolagets större aktieägare, inklusive Kent Janér (genom Blue Marlin AB), Back in Black Capital Ltd och Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB, samt personer ur styrelse och ledning, inklusive Bo Dankis (genom bolag), Bertil Villard, Pär Nuder (genom bolag), Lars Thunell (genom LHT Invest AB), Jonas Eklind och Kennet Lundberg, har åtagit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen. Dessa teckningsförbindelser uppgår sammanlagt till cirka 90 miljoner kronor, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har vissa befintliga aktieägare och externa garanter, med sedvanliga villkor lämnat garantiåtaganden upp till en nivå om 300 miljoner kronor som sammanlagt uppgår till 210 miljoner kronor, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen.

Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om cirka 300 miljoner kronor, motsvarande cirka 86 procent av Företrädesemissionen, genom ovan nämnda teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

I tillägg till teckningsförbindelser och garantiåtaganden har Alfred Berg Kapitalförvaltning AB/BNP Paribas indikerat att de avser teckna sin pro rata andel av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 9 miljoner kronor eller cirka 2,6 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

Tidplan  
Sista dag för handel i aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 3 december 2019
Första dag för handel i aktier exklusive rätt till teckningsrätter 4 december 2019
Prospekt publicerat på Bolagets hemsida 4 december 2019
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 5 december 2019
Teckningsperiod 9–23 december 2019
Handel i teckningsrätter 9–19 december 2019
Handel i BTA:er 9 december 2019–3 januari 2020
Offentliggörande av slutgiltigt utfall Företrädesemissionen Runt den 30 december 2019
Leverans av och handel i nya aktier Runt den 10 januari 2020

 
Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 12.00 den 28 november 2019.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind – CEO

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 709 40 35 80

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande med sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och sin unika förmåga att lagra energi under lång tid för produktion av hållbar elektricitet under 13 h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har Bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanenergy till Azelio och i december 2018 noterades Bolaget på Nasdaq First North Growth Market.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Viktig Information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska” , ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

[1] Världsbankens databank, Afro Barometer, Dispatch no. 75, mars 2016.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023