February 24th 2023

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO33

Idag, den 24 februari 2023, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO33 i Azelio AB (publ) ("Azelio" eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO33 pågår till och med den 28 februari 2023. Varje teckningsoption av serie TO33 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Azelio. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO33 är fastställd till kvotvärdet om 0,51 SEK[1] per aktie.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO33 utnyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 28 februari 2023, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 24 februari 2023. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 28 februari 2023.

Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna och det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes av Bolaget den 28 september 2022 finns att tillgå på Bolagets hemsida www.azelio.com. Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO33:
Teckningsperiod: 15 februari – 28 februari 2023.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO33: 24 februari 2023.

Emissionsvolym: 28 969 295 teckningsoptioner av serie TO33 berättigande till teckning av 28 969 295 aktier. Vid fullt utnyttjande tillförs Bolaget cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,51 SEK[1] per aktie.

Utspädning: Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO33 kan antalet aktier öka med upp till 28 969 295, från 318 662 245 till 347 631 540 och aktiekapitalet att öka med upp till cirka 14 484 647,92 SEK, från cirka 159 331 127,10 SEK till cirka 173 815 775,02 SEK.

Notera att de teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 28 februari 2023, alternativt inte avyttras senast den 24 februari 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:
Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):
Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):
Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.azelio.com och på Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se.

Utfall
Utfallet av utnyttjandet av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras via ett pressmeddelande omkring den 1 mars 2023. Aktier som tecknats och betalats kommer registreras på tecknarens värdepappersförvar som interimsaktier (IA) tills registrering av emissionen har slutförts hos Bolagsverket, varvid interimsaktierna automatiskt kommer att omvandlas till aktier i Azelio.

Rådgivare
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerar Joint Global Coordinators och Bookrunners. Advokatfirman Vinge företräder Bolaget och Baker McKenzie företräder Joint Global Coordinators och Bookrunners i samband med utnyttjande av teckningsoptionerna.

Certified Advisor
Bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB som nås på telefonnummer
+46 (0) 8-528 00 399 och per e-post info@fnca.se

[1] Kvotvärdet i Bolagets aktie är 0,5000000144430665 och har av emissionstekniska skäl avrundat tills närmaste hela öre över kvotvärdet.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023