June 18th 2019

Kommuniké från årsstämma i Azelio AB (publ) den 18 juni 2019

Vid årsstämman i Azelio AB (publ) i Stockholm beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2018 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2018 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen om 323 809 528 kronor överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2018 inte utgår.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudägaren, Blue Marlin AB:s (”Huvudägaren”) förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder, Mattias Bergman, Hicham Bouzekri och Lars Thunell omvaldes och Sigrun Hjelmquist nyvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Dankis omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande om 500 000 kronor och till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, som inte är anställda i bolaget, ett arvode om 150 000 kronor. Därutöver beslutades att styrelseledamoten Sigrun Hjelmquist skulle erhålla en engångsutbetalning uppgående till 63 000 kronor i syfte att täcka kostnaden för teckning av teckningsoptioner.  

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, tillsammans med styrelseordföranden.

Emissionsbemyndigande

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 15 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till den nyvalda styrelseledamoten, Sigrun Hjelmquist. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 60 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Eklind, VD, Azelio
Mob: +46 709 40 35 80
E-post: jonas.eklind@azelio.com

Kennet Lundberg, CFO, Azelio
Mob: +46 705 24 47 79
E-post: kennet.lundberg@azelio.com  

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019 kl. 12:25.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023