May 12th 2022

Kommuniké från årsstämma i Azelio AB (publ) den 12 maj 2022

Vid årsstämman i Azelio AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

 

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

 

Resultatdisposition

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2021 inte utgår.

 

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

 

Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder, Hicham Bouzekri, Elaine Weidman-Grunewald och Hans Ola Meyer omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bo Dankis omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer vara huvudansvarig revisor samt att auktoriserade revisorn Johan Kratz kommer att utses till revisor.

 

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelsens ordförande om 650 000 kronor, till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget om 250 000 kronor, till envar av ledamöterna i finanskommittén som inte är anställda i bolaget om 50 000 kronor samt till envar av ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget om 50 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Huvudägaren Kent Janér har informerat om att han avser avstå arvode för sitt arbete i såväl styrelse som utskott.

 

Principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av en representant för var och en av de tre största aktieägarna, baserat på ägandet i bolaget vid utgången av räkenskapsårets tredje kvartal, tillsammans med styrelseordföranden.

 

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma – besluta om emission av nya aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal aktier som är tillåtet enligt från var tid gällande bolagsordning. Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler ska ske utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning genom kvittning eller apportegendom eller annars med villkor.

 

Emissionsbemyndigande att emittera nya aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

 

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att göra vissa ändringar i bolagsordningen varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändrades.

 

Långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till VD och de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt sex personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 750 000 teckningsoptioner.

 

Långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudägarens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till samtliga medlemmar i Azelios styrelse, utöver Kent Janér, totalt maximalt sex personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 350 000 teckningsoptioner.

 

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Wallmander, VD, Azelio

Mob: +46 (0)72 201 88 00

E-post: jonas.wallmander@azelio.com

 

Fredrik Wäppling, CFO, Azelio

Mob: +46 709 91 12 34

E-post: fredrik.wappling@azelio.com

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023