May 17th 2019

Kallelse till årsstämma i Azelio AB (publ)

Aktieägarna i Azelio AB (publ), org.nr 556714-7607, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma den 18 juni 2019 klockan 11.00 i World Trade Center, mötesrum Milano, 4:e våningen vid trappa D, Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare

dels                vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 juni 2019,

dels                senast den 12 juni 2019 klockan 16.00 anmäla sig hos bolaget för deltagand vid stämman till adress Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål eller via e-post till info@azelio.com. Vid anmälan ska  uppges namn, person /organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 12 juni 2019, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Ombud m m

Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.azelio.com.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 42 347 495 aktier i bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och revisorer och revisorssuppleanter.
 13. Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
 15. Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och val av revisorer och revisorssuppleanter (ärende 1 och 10-12)

Bolagets huvudägare, Blue Marlin AB (”Huvudägaren”) har avgivit följande förslag till beslut:

 • att Bo Dankis utses till ordförande vid stämman (punkt 1).
 • att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 10).
 • att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt 1 550 000 kronor med följande fördelning. Ordföranden ska erhålla 500 000 kronor, och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska erhålla 150 000 kronor vardera. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 11). Det kan noteras att om stämman beslutar i enlighet med förslagen i punkt 12 och punkt 15 kommer Sigrun Hjelmquist att erhålla en engångsutbetalning uppgående till 63 000 kronor i syfte att täcka kostnaden för teckning av teckningsoptioner.
 • att Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder, Mattias Bergman, Hicham Bouzekri och Lars Thunell omväljs och Sigrun Hjelmquist nyväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval av Bo Dankis som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Omval av revisionsbolaget KPMG AB som revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (punkt 12).

Sigrun Hjelmquist

Sigrun Hjelmquist, svensk medborgare och född 1956, har arbetat i 20 år på Ericsson på ett antal seniora tjänster och senast som verkställande direktör på Ericsson Components AB med en årlig omsättning om nio miljarder kronor. Efter sin tid hos Ericsson var hon med och grundade riskkapitalbolaget BrainHeart Capital KB. Sedan 2005 har hon huvudsakligen ägnat sig åt styrelsearbete och är för närvarande styrelseledamot i tre bolag noterade på Nasdaq Stockholm (Addnode Group AB (publ), Eolus Vind AB (publ) och Edgeware AB (publ)) och ett bolag noterat på Nasdaq First North (Teqnion AB (publ)).

Sigrun är ledamot av IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, samt Styrelsekollegiet. Bland tidigare uppdrag kan nämnas styrelseledamot i Svenska Handelsbanken AB, Sandvik AB och E.ON Sverige AB och ordförande i Almi Invest Stockholm och FourierTransform AB.

Sigrun har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik samt en Teknologie Licentiatexamen i tillämpad fysik från KTH, Stockholm.

Förslag till beslut beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2018 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (ärende 13)

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (ärende 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 15 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner (ärende 15)

Huvudägaren i bolaget föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av högst 60 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till den nya styrelseledamoten i Azelio. Incitamentsprogrammet föreslås endast omfatta den nya styrelseledamoten.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagaren, under förutsättning att avtal om förköp med bolaget ingåtts, erbjuds att teckna teckningsoptioner till ett pris om 0,49 kronor per teckningsoption. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde, som har beräknats enligt Black & Scholes-formeln.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie i Azelio till en teckningskurs om 40 kronor.

Teckning av aktie kan ske under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022 och dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 september 2022. Teckning får emellertid inte ske senare än 30 november 2022.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

I samband med tilldelningen av teckningsoptioner till deltagaren i programmet har bolaget, med vissa undantag, förbehållit sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna före det att teckningsoptionerna kan utnyttjas.

Vidare kommer bolaget, för att uppmuntra deltagande i incitamentsprogrammet, att göra en engångsutbetalning till deltagaren i samband med teckning av teckningsoptionerna, vilken efter skatt motsvarar deltagarens fulla kostnad för att teckna teckningsoptionerna.

Påverkan på viktiga nyckeltal och utspädning

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av optionerna då nuvärdet av teckningsoptionens lösenpris överstiger aktuell börskurs vid tidpunkten för emission.

Baserat på antalet aktier i Azelio per dagen för kallelsen till årsstämman kan maximal utspädning till följd av teckningsoptionsprogrammet uppgå till omkring 0,1 procent.

Kostnader

Den totala kostnaden för incitamentsprogrammet beräknas inte överstiga 200 000 kronor under programmets löptid.

Syftet med incitamentsprogrammet

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att behålla en kompetent styrelse i bolaget genom att erbjuda styrelseledamoten ett långsiktigt ägandeengagemang i bolaget och därigenom möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier samt att öka styrelseledamotens känsla av samhörighet med bolaget. Huvudägaren anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare. 

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av Huvudägaren i samråd med externa rådgivare. 

Övriga villkor

Bolagsstämmans beslut ska vara villkorat av att stämman beslutar att välja in den nya styrelseledamoten enligt förslaget i punkt 12 på dagordningen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress samt på www.azelio.com senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

_____________

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________

Göteborg i maj 2019

Azelio AB (publ)

Styrelsen

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022