April 8th 2021

Kallelse till årsstämma i Azelio AB (publ)

Aktieägarna i Azelio AB (publ), org.nr 556714-7607, med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma den 11 maj 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Azelio välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 11 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Azelio AB, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål, eller via e-post till info@azelio.com, senast den 1 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Azelio AB, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål, och på www.azelio.com, senast den 6 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Anmälan m m

För att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förhandsröstning, ska aktieägare

dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 maj 2021,

dels   anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Azelio tillhanda senast den 10 maj 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 maj 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Azelios hemsida www.azelio.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Azelio AB tillhanda senast måndagen den 10 maj 2021. Formuläret kan skickas med e-post till info@azelio.com eller med post till Azelio AB, ”Årsstämma”, Forsbrogatan 4, 662 34 Åmål. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Azelio AB på info@azelio.com.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns totalt 115 018 521 aktier i bolaget vilka berättigar till en röst per aktie på stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter.

12a. Bo Dankis (omval)

12b. Bertil Villard (omval)

12c. Kent Janér (omval)

12d. Pär Nuder (omval)

12e. Hicham Bouzekri (omval)

12f. Carol M. Browner (nyval)

12g. Elaine Weidman-Grunewald (nyval)

12h. Hans Ola Meyer (nyval)

 1. Val av styrelseordförande.

Bo Dankis (omval)

 1. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 2. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning.
 3. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier.
 4. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 5. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner.
 6. Huvudägarens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i form av teckningsoptioner.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag till beslut om ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och revisorssuppleanter, arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, och val av revisorer och revisorssuppleanter (ärende 1 och 10-14)

Bolagets valberedning har avgivit följande förslag till beslut:

 • att Bo Dankis, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman (ärende 1).
 • att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (ärende 10).
 • att styrelseordföranden ska erhålla 650 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 250 000 kronor vardera i styrelsearvode, att ledamöterna i finanskommittén som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera samt att ledamöterna i ersättningsutskottet som inte är anställda i bolaget ska erhålla 50 000 kronor vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om styrelsens ordförande ingår i finanskommittén eller ersättningsutskottet ska denne inte erhålla arvode utöver sedvanligt styrelsearvode. Huvudägaren Kent Janér har informerat om att han avser avstå arvode för sitt arbete i såväl styrelse som utskott. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed maximalt till sammanlagt 2 300 000 kronor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning (ärende 11).
 • att Bo Dankis, Bertil Villard, Kent Janér, Pär Nuder och Hicham Bouzekri omväljs och att Carol M. Browner, Elaine Weidman-Grunewald och Hans Ola Meyer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Mattias Bergman och Sigrun Hjelmquist har avböjt omval som styrelseledamöter (ärende 12). För information om styrelseledamöterna som föreslagits till val hänvisas till nedan samt bolagets webbplats.

Carol M. Browner

Carol M. Browner är en erkänd ledare inom miljö- och klimatfrågor. Hon har tjänstgjort under två amerikanska presidenter och en guvernör. Hon är för närvarande Senior Counselor på Albright Stonebridge Group (ASG) där hon ger råd till klienter avseende miljöpåverkan, hållbara strategier och utvecklingssamarbete. Carol M. Browner var tidigare senior rådgivare till president Obama och chef för Vita husets policy-enhet för energi och klimatförändring. Där övervakade hon samordningen av miljö-, energi-, klimat-, transport- och relaterad politik inom den amerikanska federala regeringen. Hennes uppdrag i Obama-administrationen kallades ibland informellt för "Energi-tsaren" eller "Klimat-tsaren". Under hennes ämbetstid säkrade Vita huset den största investeringen någonsin i förnybar energi och etablerade den nationella fordonspolitiken som inkluderade både nya standarder för bilbränsleeffektivitet och de första standarderna för växthusgasminskningar.

Mellan 1993 och 2001 var Carol M. Browner chef för USA:s Naturskyddsmyndighet. Som chef beslutade hon om de strängaste standarderna för luftföroreningar i USA:s historia. Hon var känd för att samarbeta med både miljöaktivister och industrin för att fastställa vetenskapligt baserade folkhälsoskydd samtidigt som hon gav företag viktig flexibilitet kring hur dessa standarder skulle uppfyllas. Mellan 1991 och 1993 var Carol M. Browner minister för Floridas miljödepartement. Hon är ordförande i styrelsen för League of Conservation Voters.

Carol M. Browner, född 1955, har en kandidat- och doktorsexamen i juridik från University of Florida i Gainesville.

Elaine Weidman-Grunewald

Elaine Weidman-Grunewald är en global hållbarhets- och utvecklingsexpert och har arbetat inom den privata sektorn i över två decennier som ledande befattningshavare, investerare och tech-grundare. Detta inkluderar befattningen i Ericsson som Chief Sustainability & Public Affairs Officer samt medlem av koncernledningen, en befattning hon innehöll under en lång tid.  Elaine Weidman-Grunewald är också rådgivare till ett antal startups, bolag och verkställande direktörer med fokus på hållbarhet/ESG, digitalisering, public affairs och bolagsutveckling.

Elaine Weidman-Grunewald har varit engagerad i World Economic Forum, Broadband Commission for Sustainable Development, UN Sustainable Development Solutions Network, och Business and Sustainable Development Commission. Hon är även ledamot i rådgivande styrelser för Boards Impact Forum och den nordiska delen av World Economic Forums initiativ för klimatstyrning utformat för att hjälpa icke-verkställande ledamöter att hantera risker och möjligheter avseende klimatförändringar i styrelserummet.

Elaine Weidman-Grunewald har precis färdigställt sin bok: Sustainability Leadership, a Swedish Approach to Changing Your Company, Your Industry and the World, författad tillsammans Scanias verkställande direktör.

Elaine Weidman-Grunewalds styrelseuppdrag innefattar European Sustainable Growth Acquisition Corp. och Sweco AB samt de ideella organisationerna Whitaker Peace & Development Initiative och the International Women’s Forum Sweden. Hennes vision är att skapa en värld där hållbarhetscentrerade affärsstrategier är normen, inte undantaget.

Elaine Weidman-Grunewald, född 1967, har en dubbel masterexamen från Boston University i International Relations och Resource & Environmental Management.

Hans Ola Meyer

Hans Ola Meyer är nuvarande Ekonomi- och finansdirektör och medlem av koncernledningen i Atlas Copco, ett svenskt industribolag med 40 000 anställda och kunder i mer än 180 länder.

Hans Ola Meyer anställdes 1978 av Atlas Copco för att arbeta med koncernens redovisning och ekonomi. Han flyttade senare till Ecuador som ekonomichef. Mellan 1984 och 1991 hade han olika befattningar hos Penningmarknadsmäklarna.

Han återvände till Atlas Copco 1991 som ekonomichef i Spanien och 1993 blev han Senior Vice President, Finance för Atlas Copco AB och medlem av koncernledningen. Han har haft sin nuvarande befattning som Ekonomi- och finansdirektör i Atlas Copco sedan 1999. Hans Ola Meyer pensioneras från sina uppdrag i Atlas Copco under sommaren 2021. Hans Ola Meyer är styrelseledamot i Upplands Motor Holding AB och Electrolux Professional AB.

Hans Ola Meyer, född 1955, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

 • att Bo Dankis omväljs som styrelsens ordförande för tiden intill nästa årsstämma (ärende 13).
 • att revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (ärende 14).

Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning (ärende 15)

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna senast tre månader före årsstämman ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Vid valberedningens sammanträden ska denna utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

Styrelsens förslag till beslut

Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet (ärende 2)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Bertil Villard eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (ärende 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2020 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (ärende 16)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att det lagen avskaffade begreppet ”firma” tas bort från 1 § i bolagsordningen och ersätts med ”företagsnamn” och att 9 § om deltagande på bolagsstämma ändras till följd av lagändring.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Azelio AB. Bolaget är publikt (publ).

9 § Anmälan

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i form av teckningsoptioner (ärende 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till VD och de övriga medlemmarna av ledningsgruppen i Azelio, totalt sju personer.

Incitamentsprogrammet innebär att VD erbjuds att teckna högst 250 000 teckningsoptioner, Executive VP och CFO erbjuds att teckna högst 175 000 teckningsoptioner vardera och övriga deltagare erbjuds att teckna högst 100 000 teckningsoptioner vardera, till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en stamaktie i Azelio till en teckningskurs om 150 kronor.

Teckning av aktie kan ske under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

Omfattning och kostnader för programmet, inklusive subvention av bolaget, samt effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Azelio ska delvis subventionera den optionspremie som deltagarna ska erlägga för teckning av teckningsoptionerna, i syfte att underlätta och uppmuntra ett personligt långsiktigt intresse i Azelio hos ledande befattningshavare. Subventionen ska för majoriteten av deltagarna motsvara 50 procent av optionspremien efter skatt och betalas genom en extra kontant ersättning. För två deltagare, CFO och en övrig medlem i ledningsgruppen, motsvarar subventionen dock 75 procent av optionspremien efter skatt och betalas genom en extra kontant ersättning. Bolagets kostnad för subventionen (inklusive sociala avgifter avseende subventionen) beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kronor baserat på en aktiekurs om 55 kronor.

Kostnaderna för programmet består därutöver av vissa, begränsade kostnader för administration av programmet. Den totala kostnaden, inklusive kostnaden för subventionen, som belastar Azelio för teckningsoptionsprogrammet beräknas uppgå till cirka 5,6 miljoner kronor under programmets löptid.

Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 3,00 kronor per teckningsoption (vid antagande av en kurs på bolagets aktier om 55 kronor per aktie) beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. I tillägg till vad som anges ovan har kostnaderna för programmet beräknats utifrån att samtliga deltagare tecknar i enlighet med den maximalt tillåtna tilldelningen enligt vad som anges ovan.

Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Azelios nyckeltal. Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner kommer maximalt 1 000 000 aktier att tilldelas deltagare enligt programmet, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,86 procent av antalet aktier och röster i bolaget (baserat på totalt antal aktier i bolaget per dagen för denna kallelse).

Styrelsen anser att de positiva effekter som förväntas följa av incitamentsprogrammet överväger de till programmet hänförliga kostnaderna.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att behålla en kompetent ledning i bolaget genom att erbjuda ledande befattningshavare ett långsiktigt ägandeengagemang i bolaget och därigenom möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier samt att öka ledande befattningshavares känsla av samhörighet med bolaget och dess övriga aktieägare. Styrelsen anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av Azelios övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Azelios årsredovisning för 2020, not 25.

Aktieägares förslag till beslut

Huvudägarens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelsen i form av teckningsoptioner (ärende 19)

Bolagets huvudägare, Blue Marlin AB (”Huvudägaren”), föreslår att årsstämman beslutar om riktad emission av högst 340 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till samtliga ledamöter i Azelios styrelse, utöver Kent Janér, totalt maximalt sju personer.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden erbjuds att teckna högst 100 000 teckningsoptioner och övriga deltagande ledamöter erbjuds att teckna högst 40 000 teckningsoptioner vardera, till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en stamaktie i Azelio till en teckningskurs om 150 kronor.

Teckning av aktie kan ske under två perioder, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2024, dels under två veckor från dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av Huvudägaren, eller av ett av Huvudägaren anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-formeln. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med nedan.

Omfattning och kostnader för programmet, inklusive subvention av bolaget, samt effekter på viktiga nyckeltal och utspädning

Eftersom erbjudandet om teckningsoptioner till styrelsemedlemmarna baseras på marknadsvärde begränsas programmets kostnader till endast vissa kostnader för administration av programmet. Den totala kostnaden som belastar Azelio för teckningsoptionsprogrammet beräknas inte överstiga 50 000 kronor under programmets löptid.

Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet förväntas ha en marginell inverkan på Azelios nyckeltal. Vid maximal tilldelning av teckningsoptioner kommer maximalt 340 000 aktier att tilldelas deltagare enligt programmet, innebärandes en utspädningseffekt om cirka 0,29 procent av antalet aktier och röster i bolaget (baserat på totalt antal aktier i bolaget per dagen för denna kallelse).

Huvudägaren anser att de positiva effekter som förväntas följa av incitamentsprogrammet överväger de till programmet hänförliga kostnaderna.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att behålla en kompetent styrelse i bolaget genom att erbjuda styrelseledamöterna ett långsiktigt ägandeengagemang i bolaget och därigenom möjlighet att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier samt att öka styrelseledamöternas känsla av samhörighet med bolaget. Huvudägaren anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av Huvudägaren.                                                             

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av Azelios övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till Azelios årsredovisning för 2020, not 25.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 och 17 krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 18 och 19 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt till årsstämman relaterade dokument kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress samt på www.azelio.com senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

_____________

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_____________

Göteborg i april 2021

Azelio AB (publ)

Styrelsen

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023