August 20th 2021

Delårsrapport: Produktionsstart närmar sig planenligt

Väsentliga händelser

Kvartal 2: april – juni 2021

 • Årsstämman valde Carol Browner, Elaine Weidman-Grunewald och Hans-Ola Meyer till nya styrelseledamöter samtidigt omvaldes Bo Dankis, Hicham Bouzekri, Kent Janér, Pär Nuder och Bertil Villard. Bo Dankis utsågs även till ordförande.
 • Energimyndigheten och Business Sweden valde Azelio till Accelerator-program i Indien och Indonesien. Som medlem i programmen ges Azelio ett unikt tillfälle att etablera partnerskap och växa på två av världens mest attraktiva marknader för förnybar energi.
 • En extra bolagsstämma den 18 juni beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till styrelsen.
 • En avsiktsförklaring tecknades med MMR Constructors med syfte att utveckla projekt som kombinerar TES.POD, med solceller och förse kunder med förnybar energi­ dygnet runt. Samarbetet syftar till en installerad kapacitet på 250 MWh till år 2027, med ett inledande projekt i mindre skala år 2022.

Efter periodens slut

 • I augusti tecknade Azelio en villkorad order med Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lager för förnybar energi, TES.POD®. Ordern, som är villkorad av, bortsett från sedvanliga projektobjekt, den pågående tekno-ekonomiska genomförbarhetsstudien för detta specifika projekt, har ett värde av ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 2: april – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 629 (330) tkr
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -99 938 (-48 414) tkr. Till följd av att kommersialisering inletts började koncernen skriva av utvecklingskostnader vilket medförde att avskrivningarna ökade till -33 419 (-5 322) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,87 (-0,53) kr
 • Periodens resultat uppgick till -100 289 (-48 583) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -117 010 (-68 960) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 714 415 (224 200) tkr

Första halvåret: jan – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 726 (458) tkr

 • Rörelseresultatet uppgick till -164 671 (-93 404) tkr, efter avskrivningar om -37 769 (-10 247) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,49 (-1,04) kr
 • Periodens resultat uppgick till -165 348 (-93 652) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 381 902 (168 502) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 714 415 (224 200) tkr

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                 
Tel: +46 709 40 35 80     

Fredrik Wäppling – CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34        

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 20 augusti 08:00 CEST.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022