August 20th 2021

Delårsrapport: Produktionsstart närmar sig planenligt

Azelio stärkte sin kommersiella organisation under andra kvartalet genom att etablera lokala säljorganisationer i Australien, Sydafrika och Mellanöstern. Bolaget valdes även ut till Acceleratorprogram för Indien och Indonesien i syftet att introducera Azelios teknologi i sällskap med Energimyndigheten och Business Sweden.

Arbetet med att förbereda produktionsstart i slutet av september i år fortsätter planenligt, med att bland annat säkerställa leverantörskedjan och utforma och trimma in en rad nya processer. Dessutom har Azelio tecknat en avsiktsförklaring med amerikanska MMR Constructors, med syftet att utveckla projekt som kombinerar Azelios energilagring TES.POD med solceller för att förse kunder med förnybar energi dygnet runt. Azelio har därmed slutit 15 avsiktsförklaringar och har två omfattande samarbeten med Abu Dhabi-baserade Masdar och marockanska Masen.

Utöver bolagets två kommersiella kontrakt på en respektive två lagringsenheter erhöll Azelio i augusti en villkorad order från Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lager för förnybar energi, TES.POD®.

Den pågående pandemin skapar utmaningar över hela världen, även för Azelio. Utmaningar relaterade till leverantörer och affärspartners men också för vår affärsutveckling, där restriktioner gör projektspecifikationer och bedömningar svårare och mer tidskrävande.

Väsentliga händelser

Kvartal 2: april – juni 2021

 • Årsstämman valde Carol Browner, Elaine Weidman-Grunewald och Hans-Ola Meyer till nya styrelseledamöter samtidigt omvaldes Bo Dankis, Hicham Bouzekri, Kent Janér, Pär Nuder och Bertil Villard. Bo Dankis utsågs även till ordförande.
 • Energimyndigheten och Business Sweden valde Azelio till Accelerator-program i Indien och Indonesien. Som medlem i programmen ges Azelio ett unikt tillfälle att etablera partnerskap och växa på två av världens mest attraktiva marknader för förnybar energi.
 • En extra bolagsstämma den 18 juni beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till styrelsen.
 • En avsiktsförklaring tecknades med MMR Constructors med syfte att utveckla projekt som kombinerar TES.POD, med solceller och förse kunder med förnybar energi­ dygnet runt. Samarbetet syftar till en installerad kapacitet på 250 MWh till år 2027, med ett inledande projekt i mindre skala år 2022.

Efter periodens slut

 • I augusti tecknade Azelio en villkorad order med Engazaat Development S.A.E. på 20 enheter av Azelios lager för förnybar energi, TES.POD®. Ordern, som är villkorad av, bortsett från sedvanliga projektobjekt, den pågående tekno-ekonomiska genomförbarhetsstudien för detta specifika projekt, har ett värde av ca 1,5 MUSD och förväntas levereras i december 2021.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 2: april – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 629 (330) tkr
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -99 938 (-48 414) tkr. Till följd av att kommersialisering inletts började koncernen skriva av utvecklingskostnader vilket medförde att avskrivningarna ökade till -33 419 (-5 322) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,87 (-0,53) kr
 • Periodens resultat uppgick till -100 289 (-48 583) tkr
 • Kassaflödet uppgick till -117 010 (-68 960) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 714 415 (224 200) tkr

Första halvåret: jan – juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 726 (458) tkr

 • Rörelseresultatet uppgick till -164 671 (-93 404) tkr, efter avskrivningar om -37 769 (-10 247) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,49 (-1,04) kr
 • Periodens resultat uppgick till -165 348 (-93 652) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 381 902 (168 502) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 714 415 (224 200) tkr

För mer information, vänligen kontakta

Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                 
Tel: +46 709 40 35 80     

Fredrik Wäppling – CFO
Email: fredrik.wappling@azelio.com
Tel: +46 709 91 12 34        

Detta offentliggörande innehåller information som Azelio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades för offentliggörande, via kontaktpersonens försorg, den 20 augusti 08:00 CEST.

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2023