November 20th 2020

Delårsrapport: Framgångsrik riktad emission

Via en riktad nyemission av 12,3 miljoner nya aktier tillfördes bolaget ca 270 miljoner kronor före emissionskostnader. Flera nya svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare tecknade sig i emissionen. Medlen ska användas till att finansiera bolagets löpande verksamhet och den fortsatta industrialiseringen av teknologi för termisk energilagring (TES) och Stirlingbaserade elproduktion, med målet att nå industriell serieproduktion under 2021.

Under kvartalet fortsatte bolaget att teckna avsiktsförklaringar. En avsiktsförklaring tecknades med ALEC Energy om 49 MW i Mellanöstern och Nordafrika och en tecknades med Atria Power om 65 MW i Indien. I början av fjärde kvartalet tecknades dessutom en avsiktsförklaring med JET Energy om 45 MW i fransktalande Afrika. Totalt har Azelio därmed tecknat avsiktsförklaringar motsvarande över 418 MW, vilket ger en god bas att bygga vidare från.

Efter periodens utgång genererade Azelio data som medför att energilagringssystems prestanda kan verifieras i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Detta underlag bedöms tillräckligt för att Azelio ska kunna ingå avtal om mindre projekt och är således en milstolpe i systemets kommersialisering. Denna typ av data och formella verifieringsrapporter är verktyg för att göra projekt med Azelios teknologi belåningsbara, och kommer i detta syfte vara tillgängliga för kunder.

Finansiell utveckling koncernen

Kvartal 3: jul – sep 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 164 (285) tkr

 • Rörelseresultatet uppgick till -49 536 (-46 115) tkr

 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,53 (-1,09) kr

 • Periodens resultat uppgick till -49 764 (-46 089) tkr

 • Kassaflödet uppgick till 192 859 (-63 965) tkr

 • Kassa och bank uppgick till 417 027 (136 140) tkr

Första nio månaderna: jan – sep 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 622 (1 099) tkr

 • Rörelseresultatet uppgick till -142 938 (-107 152) tkr

 • Resultat per aktie före och efter utspädning -1,57 (-2,54) kr

 • Periodens resultat uppgick till -143 431 (-107 409) tkr

 • Kassaflödet uppgick till 361 371 (-195 020) tkr

 • Kassa och bank uppgick till 417 027 (136 140) tkr

Väsentliga händelser

Kvartal 3: jul – sep 2020

 • En avsiktsförklaring tecknades med ALEC Energy för energilagring om 49 MW i Mellanöstern och Afrika

 • Avtal tecknades med ALEC Energy om installation av ett verifieringsprojekt i Abu Dhabis hållbara stadsprojekt, Masdar City.

 • Installation av verifieringsprojektet i Abu Dhabi startade. Syftet med projektet är att utvärdera Azelios energilagringsteknologi för att inkluderas i Masdars produktportfölj.

 • Det ledande globala certifieringsorganet UL utsågs för att möjliggöra för Azelio att bedriva kommersiell verksamhet i USA. Målet är att under 2021 få certifiera Azelios teknik baserat på ett specifikt projekt i Kalifornien.

 • En avsiktsförklaring tecknades med Atria Power om energilagrings-system om 65 MW i Indien. Systemen ska användas för att leverera el och värme till samhällen på den indiska landsbygden.

 • En emission om 270,6 MSEK brutto riktades till flera nya svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare.

 • En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE visade att klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem (TES.POD) är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer.

Efter periodens utgång

 • Azelio gick med i branschorganisationen California Solar & Storage Association (CALSSA) för att stärka sin närvaro i delstaten. Den kaliforniska marknaden för solenergi och lagring är mycket aktiv och Azelio har hittills tecknat tre avsiktsförklaringar för delstaten.

 • Azelio verifierade energilagringssystems prestanda i enlighet med specifikationen om 13 kW uteffekt med en lagringskapacitet motsvarande 13 timmars elproduktion. Bolaget nådde därmed en milstolpe i kommersialiseringen av systemet.

 • En avsiktsförklaring tecknades med Jet Energy om energilagring om 45 MW i Marocko och övriga delar av fransktalande Afrika

För ytterligare information, kontakta

Jonas Eklind – VD Azelio

Email: jonas.eklind@azelio.com

Tel: +46 70 940 35 80

Azelio is a Swedish cleantech company. We have developed an ingenious long duration energy storage technology, providing dispatchable electricity and usable heat for all hours of the day – with zero emissions and at a very competitive cost.

www.azelio.com is using green hosting

Contact information

Azelio
Lindholmsplatsen 1
417 56 Gothenburg
Sweden

Phone: +46 532 100 20

Email: info@azelio.com

© Azelio 2022